مقايسه روش هاي ارزيابي عملکرد: يک ديدگاه رياضي

مقايسه روش هاي ارزيابي عملکرد: يک ديدگاه رياضي

 

 

نویسندگان: معمارياني عزيزاله | ساعتي صابر | ظرافت انگيزلنگرودي مجيد
کلیدواژه ها: سيستم کارت امتيازي متوازن | مدل تعالي عملکرد اروپايي | تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد

چکیده:

در اين مقاله به بررسي روشهاي عمده ارزيابي عملکرد مانند مدل تعالي عملکرد اروپايي, تحليل پوششي داده ها و سيستم کارت امتيازي متوازن از يک ديدگاه رياضي پرداخته مي شود. جنبه هاي استاندارد سازي, اندازه گيري, مقياس ها و نتايج عملکرد, مواردي هستند که در روش هاي ارزيابي عملکرد مورد توجه قرار مي گيرد. سوال اساسي اين است که, تواناييها و امکانات اين مدلها تا چه حدي است و چه تعاملي را مي توان بين رويکردهاي مختلف ارزيابي عملکرد به منظور دستيابي به يک مدل برتر ارايه نمود. در راستاي هدف اخير, يک ساختار سلسله مراتبي براي سيستم کارت امتيازي متوازن ارايه شده و کاربردي از تحليل پوششي داده ها براي شناسايي سازمان هايي که به طور غيرواقع بينانه در مدل تعالي عملکرد اروپايي امتيازدهي شده اند, پيشنهاد مي گردد. در ادامه, نقاط قوت و ضعف اين مدل ها از ديدگاه رياضي بررسي مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها