ارزيابي و رتبه بندي ساير شرکت هاي واسطه گري مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران با استفاده از روش فازي-Mora

ارزيابي و رتبه بندي ساير شرکت هاي واسطه گري مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران با استفاده از روش فازي-Mora

 

 

نویسندگان: تاتاري نسرين | حاجي زاده سپيده | خراساني کياسري سيدمحمود | حبيبي حميدرضا
کلیدواژه ها: AHP | MORA | نسبت هاي مالي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

موسسه ها, سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي با هر ماموريت, رسالت, اهداف و چشم اندازي که دارند نهايتا در يک قلمرو ملي و يا بين المللي عمل مي کنند و ملزم به پاسخگويي به مشتريان, ارباب رجوع و ذي نفعان هستند تا شرکتي که هدفش سودآوري و رضايت مشتري است و سازماني که هدف خود را اجراي کامل و دقيق وظايف قانوني و کمک به تحقيق اهداف توسعه و تعالي کشور قرار مي دهد, پاسخگو باشند, بنابراين بررسي نتايج عملکرد, يک فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود. هدف اين مقاله بررسي ارزيابي عملکرد شرکت هاي واسطه گري مالي (ليزينگ) که در بورس اوراق بهاردار پذيرفته شده اند و از روش هاي AHP و MORA به منظور رتبه بندي استفاده شده است و بدين منظور وزن معيارها با استفاده از روش AHP محاسبه شده, با استفاده از نسبت هاي مالي شرکت هاي ليزينگ و بهره گيري از MORA شرکت هاي مزبور مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار گرفتند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها