مدل راهبردي ارزيابي دانشگاه هاي باز

مدل راهبردي ارزيابي دانشگاه هاي باز

 

 

نویسندگان: علمشاهي احمد | فکري رکسانا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | دانشگاه هاي باز | برنامه ريزي راهبردي | کارت امتيازي متوازن

چکیده:

ارزيابي راهبردي در سازمان, به عنوان يکي از وظايف مهم و اساسي مديريت و يکي از اولين و اساسي ترين بخش هاي برنامه ريزي راهبردي به شمار مي رود. در عصر دانش محور امروز, سازمان هايي موفق ترند که راهبردهاي جديد مبتني بر مزيت هاي رقابتي را به سرعت اجرا کنند و با شناخت محيط و مشتريان, فرايندها و عمليات خود را بهبود بخشند. دانشگاه نيز به عنوان يک نهاد مهم در راستاي آموزش, توسعه و تامين منابع انساني بايد رقابتي بماند تا بتواند تقاضاي مشتريان خود فراهم نمايد. لذا, ميل به بقا در اين محيط رقابتي, براي دانشگاه باز – که در آن به جنبه کاهش موانع زماني و مکاني براي آموزش و بهره گيري از روش هاي نوين مبتني بر فناوري اطلاعات بيشتر از ساير جنبه ها توجه مي شود- آنان را از روي آوردن به مديريت و برنامه ريزي راهبردي براي افزايش قابليت انطباق با محيط متغير امروزي و توانايي و پاسخگويي و جلب رضايت مشتريان ناگزير ساخته است. يکي از مدل هاي راهبردي بسيار توانا در اين زمينه, مدل کارت امتيازي متوازن است که در آن تمام جنبه هاي مختلف يک سازمان به طور متعادل پرداخته مي شود. لذا در اين پژوهش با به کارگيري نقاط قوت اين مدل در مديريت راهبردي ارزيابي عملکرد, مدل بومي شده کارت امتيازي متوازن در دانشگاه هاي باز ارائه و به طور موردي در دانشگاه پيام نور- به عنوان بزرگترين دانشگاه باز در ايران- به کار گرفته شده است. نتايج اين پژوهش علاوه بر اينکه مي تواند به طور کاربردي براي برنامه ريزي راهبردي و ارزيابي عملکرد دانشگاه هاي باز و همچنين دانشگاه هاي مبتني بر روش هاي آموزش از راه دور به کار گرفته شود در توسعه مدل کارت امتيازي متوازن در بخش دانشگاهي نيز موثر است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها