طراحي الگوي مديريت عملکرد سازمان هاي دولتي براساس رويکردهاي اجتماعي با استفاده از روش آميخته ترکيبي کمي و کيفي داده ها

طراحي الگوي مديريت عملکرد سازمان هاي دولتي براساس رويکردهاي اجتماعي با استفاده از روش آميخته ترکيبي کمي و کيفي داده ها

 

 

نویسندگان: سلطاني ايرج | مطهري مهدي | دوازده امامي حميد
کلیدواژه ها: الگوي مديريت | عملکرد اجتماعي | مديريت عملکرد | سازمان هاي دولتي

چکیده:

زمينه: مديريت عملکرد در سازمان هاي دولتي مي تواند اساس برنامه ريزي نظام اداري کشور بوده و چارچوب اجتماعي در اين حوزه مي تواند رسالت ارايه کيفيت خدمات و سرآمدي پاسخگويي را در اين حوزه بيش از پيش پويا نمايد. هدف: ارايه الگوي مديريت عملکرد با خط و مشي رويکرد اجتماعي بوده است. روش: پژوهش از نظر هدف, توسعه اي و از نظر روش آميخته (کيفي و کمي) از نوع تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي بود. در بخش کيفي نمونه گيري نظري از متون مرتبط با حوزه هاي اجتماعي سازمان بهره گرفته شد. روش گرد آوري اطلاعات در بخش کيفي از روش پيمايشي با رويکرد کدگذاري باز, محوري و گزينشي بهره و با استفاده از روش کمي تم بندي متون انجام گرديد. در بخش کمي به روش پيمايشي با رويکرد توزيع پرسشنامه بود. در فاز کيفي تعيين روايي از مدل لاوشه بهره گرفته شد, يافته ها: در فاز کمي تعيين روايي صوري پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و اساتيد انجام شد. جهت تعيين پايايي ازضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد و تجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart-PLS صورت گرفت. نتيجه گيري: الگوي مديريت عملکرد اجتماعي سازمان هاي دولتي در 10بعد, 39 مولفه و 136 شاخص ارايه گرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها