کاربرد هزينه يابي آبشاري در مديريت هزينه

کاربرد هزينه يابي آبشاري در مديريت هزينه

نویسندگان: قبادي معصومه | اميرحسيني زهرا
کلیدواژه ها: مديريت راهبردي هزينه | هزينه يابي برمبناي فعاليت مبتني بر مشتري | هزينه آبشاري | عمليات فن آوري اطلاعات

چکیده:

در سال هاي اخير, هزينه هاي فعاليتهاي فن آوري اطلاعات در نتيجه پيچيده سازي تکنولوژيکي و استراتژي هاي بازارمحورتر به سرعت در حال افزايش است که زنجيره هاي ارزش شرکت ها را پيچيده تر مي سازد. بسياري از اين هزينه ها به کالاها مربوط نبوده بلکه به مشتريان, بخشهاي بازار و کانال هاي توزيع مرتبط مي باشند. اين مقاله نشان مي دهد که شرکتها به دنبال تعيين قيمت تمام شده کالاها و خدمات خود هستند. به همين دليل روش هاي مديريت هزينه بازارمحور و مشتري محور محبوبيت فزاينده اي يافته اند. اين تحقيق از جمله تحقيقات کاربردي است و هدف مقاله حاضر تشريح روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت به عنوان يک فرآيند و ابزار حسابداري مديريت راهبردي است. بدين منظور مدل جديدي از هزينه يابي با عنوان هزينه يابي آبشاري معرفي مي گردد که از طريق آن مشتري محوري براساس روش هزينه يابي برمبناي فعاليت به فرآيندهاي مديريت هزينه اضافه مي کنيم. در تحقيق حاضر مطالعه موردي در بخش فن آوري اطلاعات يکي از بانکهاي کشور امارات متحده عربي که از مدل توسعه يافته هزينه يابي بر مبناي فعاليت استفاده مي نمايد, انجام مي پذيرد. نحوه پيشرفت مدل هزينه يابي برمباني فعاليت به سمت فرآيندي که عملکردهاي مشتريان مختلف را با يکديگر مقايسه ميکند, به عبارتي "هزينه يابي بر مبناي فعاليت مبتني بر مشتري "را تشريح خواهيم کرد. نهايتاً به اين نتيجه دست رسيديم که به منظور محاسبات دقيقتر سود بهتر است از روشهاي توسعه يافته هزينه يابي برمبناي فعاليت نسبت به روشهاي سنتي استفاده نمود. همچنين براي سهولت انجام کار ميتوان استفاده از روش هزينه يابي آبشاري را مدنظر قرار داد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها