تاثير رقابت و عدم اطمينان در پذيرش هزينه يابي هدف (مطالعه موردي شرکت هاي غذايي در سطح شهر تهران)

تاثير رقابت و عدم اطمينان در پذيرش هزينه يابي هدف (مطالعه موردي شرکت هاي غذايي در سطح شهر تهران)

نویسندگان: رحمانيان کوشککي عبدالرسول | محسني عبدالرضا
کلیدواژه ها: هزينه يابي هدف | عدم اطمينان | رقابت

چکیده:

هزينه يابي هدف يک مقوله استراتژيک در مديريت هزينه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مديريت هزينه محصولات آتي واحد توليدي معطوف مي کند. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير رقابت و عدم اطمينان در پذيرش هزينه يابي هدف در شرکت هاي غذايي سطح شهر تهران مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق کليه مديران و مسئولين اجرايي در شرکت غذايي مورد نظر بوده, که 130نفر براي حجم نمونه مورد نظر انتخاب شده اند. روش نمونه گيري نيز تصادفي ساده است. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه کريستين و همکاران (2008) شامل سه بعد هزينه يابي هدف, شدت رقابت و عدم اطمينان بازار استفاده شده است. نتايج نشان داد که بين پذيرش هزينه يابي هدف و شدت رقابت و ابعاد آن در شرکت هاي غذايي تهران رابطه معني دار وجود دارد. بدين صورت هرچقدر در بين شرکت هاي غذايي شدت رقابت بالا رود تمايل به استفاده از روش هزينه يابي هدف بيشتر مي شود. همچنين بين پذيرش هزينه يابي هدف و عدم اطمينان و ابعاد آن در شرکت هاي غذايي تهران رابطه معني دار وجود دارد. بدين صورت که با افزايش عدم اطمينان در بين شرکت هاي غذايي تمايل اين شرکت ها براي پذيرش روش هزينه يابي هدف در شرکت خود بيشتر مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها