ارزيابي عملکرد مالي و رتبه بندي شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوي ترکيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و ويکور

ارزيابي عملکرد مالي و رتبه بندي شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوي ترکيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و ويکور

 

نویسندگان: باقري اعظم | منصوري علي
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | صنعت دارويي | فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و ويکور

چکیده:

مقدمه: در محيط رقابتي امروز ارزيابي عملکرد صنايع کشورهاي در حال توسعه به ويژه صنايعي مانند صنايع داروسازي که افزون بر جنبه اقتصادي, تاثير مستقيمي بر شرايط زيستي و سلامتي افراد جامعه دارد داراي اهميت دو چندان است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف, کاربردي و از حيث اجرا کتابخانه اي و مبتني بر فنون کمي و از نظر طرح پژوهش, توصيفي - تحليلي است. جامعه آماري پژوهش را شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1392-1390 تشکيل مي دهد. داده هاي آماري اين پژوهش مشتمل بر نسبت هاي مالي شرکت ها است که با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي وزن دهي و سپس با استفاده از الگوي ترکيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و ويکور و با کمک ماکروهاي نرم افزار Super-Decision نسخه 2 و Excel نسخه 2010 رتبه بندي شد.يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که شرکت دارويي دکتر عبيدي در سال 1390 از نظر عملکرد مالي در رتبه اول و شرکت هاي دارويي لقمان و کيميدارو, به ترتيب, در رتبه هاي دوم و سوم قرار داشته است. در سال 1391, شرکت کيميدارو در رتبه اول و شرکت هاي دارويي کوثر و لقمان, به ترتيب, در رتبه هاي دوم و سوم قرار داشته است. در سال 1392, شرکت دارويي لقمان در رتبه اول و شرکت هاي دارويي داملران و دکتر عبيدي, به ترتيب, در رتبه هاي دوم و سوم قرار داشته است.نتيجه گيري: از نقطه نظر اهميت معيارها, معيار نسبت هاي سودآوري با ضريب 0.358 از بيشترين اهميت و معيار نسبت هاي نقدينگي با ضريب 0.142 از کم ترين اهميت برخوردار است و هم چنين در رتبه بندي کلي شرکت ها, شرکت هاي دارويي لقمان, دکتر عبيدي و اکسير, به ترتيب, رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داد در حالي که شرکت هاي دارويي پارس دارو و سينا در رده هاي پايين فهرست رتبه بندي از حيث عملکرد جاي گرفت.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها