بررسي درجه اثربخش بودن آموزش حسابداري در دانشگاهها و عوامل موثر بر آن با استفاده از کارت ارزيابي متوازن

بررسي درجه اثربخش بودن آموزش حسابداري در دانشگاهها و عوامل موثر بر آن با استفاده از کارت ارزيابي متوازن

 

 

نویسندگان: ديانتي ديلمي زهرا | پاکزاد عطيه
کلیدواژه ها: اثربخشي آموزش حسابداري | کارت ارزيابي متوازن | دانشگاه | آموزش حسابداري

چکیده:

تحقيقات پيشين نشان مي دهد يک سيستم جامع اندازه گيري عملکرد, نظيرکارت ارزيابي متوازن مي تواند به نهادهاي آموزشي در خصوص ارزيابي عملکرد و انگيزه بخشي بيشتر, کمک کند. در اين تحقيق با استفاده از نظرسنجي 119 نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد حسابداري مشغول به تحصيل در دانشگاههاي سطح شهر تهران در سال 1395 به بررسي ميزان اثربخش بودن آموزش حسابداري پرداخته شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که اولا درجه اثربخش بودن آموزش حسابداري در دانشگاههاي مورد بررسي, در سطح مطلوبي نيست. ثانيا, نوع دانشگاه محل تحصيل(دولتي يا غيردولتي بودن), معدل مقطع کارشناسي, سن و شهر محل اخذ مدرک تحصيلي تاثير معني داري بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداري که به دانشجويان داده شده ندارند. اما وضعيت اشتغال دانشجويان (شاغل يا غير شاغل بودنشان) و نيز جنسيت آنها بر بر درجه اثربخش بودن آموزش حسابداري که به دانشجويان داده شده اثر معني دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها