بررسي اثر حسابداري تغيير و تعديل قيمت ها بر قيمت سهام مبتني بر روش ارزشگذاري اولسن

بررسي اثر حسابداري تغيير و تعديل قيمت ها بر قيمت سهام مبتني بر روش ارزشگذاري اولسن

 

 

نویسندگان: محمدپورزرندي محمدابراهيم | محمدي سعيد
کلیدواژه ها: بهاي تمام شده تاريخي | قيمت بازار سهام | اطلاعات حسابداري تعديل شده بر اساس تورم

چکیده:

يکي از اهداف اوليه يک سيستم حسابداري؛ تهيه اطلاعاتي مربوط, به موقع و قابل اتکا براي استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. از آن جايي که ساختار حسابداري بهاي تمام شده تاريخي, نظر به رويدادهاي گذشته واحد تجاري دارد و از طرفي سرمايه گذاران بيشتر مايلند تصاويري از آينده شرکت در دست داشته باشند اين انديشه به وجود آمد که بايد حسابداران آن دسته از اطلاعاتي را ارايه کنند که به سرمايه گذاران, امکان پيش بيني هاي بهتري در مورد آينده شرکت را بدهد. در پژوهش حاضر به بررسي تاثير ميزان رابطه اطلاعات حسابداري(سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم) تعديل شده بر اساس تورم, بر قيمت بازار سهام پرداخته ايم. براي اين منظور تعداد 169 شرکت در دوره زماني 6 ساله به عنوان نمونه انتخاب گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews م و رد ت ج ز ? ه و ت ح ل ? ل ق ر ارگ ر ف ت ن د . اس ا س اين پژوه ش , م د ل ارزشيابي اول س ن اس ت . پس از تعديل اطلاعات مالي تاريخي بر اساس شاخص سطح عمومي قيمت ها, رابطه آنها با ارزش بازار سهام مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد که هم صورت هاي مالي تاريخي و هم صورت هاي مالي تعديل شده بر اساس تورم, ارتباط معني داري با ارزش بازار سهام دارند و بهتر است که اين صورت ها در کنار هم و نه به صورت جايگزين يکديگر ارايه شوند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها