بررسي امکان سنجي اجراي الگوي بالدريج به عنوان معيار ارزيابي و تعالي عملکرد (مورد مطالعه: شهرداري هاي استان فارس)

بررسي امکان سنجي اجراي الگوي بالدريج به عنوان معيار ارزيابي و تعالي عملکرد (مورد مطالعه: شهرداري هاي استان فارس)

 

 

نویسندگان: مهدوي غلامحسين | حاجب حميدرضا
کلیدواژه ها: الگوي بالدريج | مديريت جامع کيفيت | بهبود مستمر | ارزيابي عملکرد

چکیده:

مقدمه: هدف اين پژوهش, بررسي امکان سنجي اجراي يکي از الگوهاي ارزيابي و تعالي عملکرد به نام «بالدريج» در سنجش عملکرد شهرداري هاي استان فارس است.روش پژوهش: مطالعه حاضر, از نوع پژوهش هاي توصيفي پيمايشي است که در شهرداري هاي استان فارس انجام شده است. داده هاي پژوهش از طريق پرسش نامه گردآوري و براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون t يک نمونه اي و ميانه استفاده شده است. نرم افزارهاي مورد استفاده SPSS نسخه 15 و MINITAB نسخه 13 است.يافته ها: نتايج پژوهش حاکي از آن است که در شهرداري هاي استان فارس امکان اجراي سازه هاي رهبري, برنامه ريزي راهبردي, مشتري و مديريت فرايند وجود دارد ولي شهرداري هاي مزبور در زمينه اجراي سازه هاي مديريت اطلاعات و نيروي کار, آمادگي لازم را ندارند.نتيجه گيري: به نظر معاونان اداري و مالي شهرداري هاي استان فارس امکان اجراي الگوي بالدريج به عنوان معيار ارزيابي و تعالي عملکرد در شهرداري هاي استان فارس وجود دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها