تبيين و پياده سازي مدل ترکيبي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملکرد و رتبه بندي هيئت هاي ورزشي

تبيين و پياده سازي مدل ترکيبي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملکرد و رتبه بندي هيئت هاي ورزشي

 

 

نویسندگان: سلطان حسيني محمد | سليمي مهدي | کرمي خاطره
کلیدواژه ها: هيئت هاي ورزشي | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | کارايي

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر, تبيين و پياده سازي مدل ترکيبي کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملکرد و رتبه بندي هيئت هاي ورزشي بود. محدودة مطالعاتي هيئت هاي ورزشي فعال استان اصفهان در سال 1396 بودند که براساس فرمول DMUs ? 3×(input + output), 12 هيئت ورزشي به عنوان نمونة مطالعاتي تعيين شدند. براي تعيين شاخص ها, مصاحبه هايي با خبرگان انجام شد؛ براين اساس, 19 شاخص کلي تدوين شدند و درقالب پرسش نامه اي در دو بخش به 20 نفر از کارشناسان حوزة پژوهش ارائه شدند تا در بخش اول, شاخص ها در چهار منظر کارت امتيازي متوازن تعيين شوند و در بخش دوم که با طيف پنج مقياسي فازي طراحي شده بود, ميزان اهميت هر شاخص مشخص شود. شاخص هايي که در مناظر فرايندهاي داخلي و رشد و يادگيري تعيين شده بودند, به عنوان توانمندسازها (ورودي مدل) و شاخص هاي تعيين شده در مناظر مالي و مشتري به عنوان نتايج (خروجي مدل) درنظر گرفته شدند. روايي ابزار براساس تطابق با مدل لاوشه انجام شد. پس از پياده سازي مدل کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها؛ هيئت هاي تکواندو, کاراته, شطرنج و دووميداني براساس کارايي بالاترين رتبه را به خود اختصاص دادند. ارزيابي متوازن و حفظ تعادل بين جنبه هاي کارت امتيازي متوازن, خطيبودن مدل, جامع نگري, انعطاف پذيري مدل و قدرت تفکيک بالا از مزاياي مدل پيشنهادي هستند؛ بنابراين, با توجه به اين برتري ها, بهره گيري از فرايند تبيين شده مي تواند در ارزيابي عملکرد و رتبه بندي هيئت هاي ورزشي بسيار کارآمد باشد.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها