سنجه هاي ارزيابي عملکرد بر اساس رويکرد ارزيابي متوازن (مورد مطالعه: شهرداري کرج)

سنجه هاي ارزيابي عملکرد بر اساس رويکرد ارزيابي متوازن (مورد مطالعه: شهرداري کرج)

 

 

نویسندگان: هاشم نيا شهرام | رجب بيگي مجتبي | طيبي طلوع اصغر
کلیدواژه ها: مديريت شهري | شهرداري کرج | رويکرد ارزيابي متوازن | ارزيابي عملکرد

چکیده:

در رويکرد ارزيابي متوازن, عملکرد سازمان تنها با شاخص هاي مالي ارزيابي نمي شود. اين رويکرد در مجموع با چهار دسته از سنجه هاي مالي, مشتري, فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد, عملکرد سازمان را ارزيابي مي کند. اين روش علاوه بر دارايي هاي مشهود سازمان, دارايي هاي نامشهود سازمان را نيز که به ويژه در جهان معاصر اهميت روزافزوني يافته, مورد پايش قرار مي دهد تا سازمان بتواند در صورت لزوم به ترميم نقاط ضعف و جبران کاستي ها بپردازد. در اين پژوهش, سنجه هاي ارزيابي عملکرد, بر اساس رويکرد ارزيابي متوازن, در شهرداري کرج بررسي شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي ـ پيمايشي است؛ زيرا محققان امکان ايجاد تغيير در متغيرهاي مورد بررسي را نداشتند. همچنين, روش جستجو و يافتن پاسخ هاي پژوهش مبتني بر نگرش سنجي بوده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را 150 نفر از مديران و کارشناسان شهرداري کرج تشکيل مي دهد. پرسشنامه اي که محقق تهيه کرده با استفاده از روش تمام شماري بين جامعه آماري توزيع و داده ها, گرد آوري شد. سنجه هاي متناسب با اهداف راهبردي شهرداري, با استفاده از تحليل عاملي به دست آمد. در نتايج تحقيق مشخص شد که هر چهار وجه مالي, مشتري, فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد, براي دستيابي به برنامه راهبردي مديريت شهرداري از اهميت يکساني برخوردارند. بر اين اساس پيشنهاد مي شود مديريت هاي شهري, نظام مبتني بر اين رويکرد را تا حد امکان به صورت مکانيزه طراحي و اجرا کنند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها