آيا شاخص هاي فرهنگ ملي هافستد بر بودجه بندي بخش عمومي تاثيرگذار است؟

آيا شاخص هاي فرهنگ ملي هافستد بر بودجه بندي بخش عمومي تاثيرگذار است؟

 

 

نویسندگان: جعفري جم حسين | پيفه احمد | زارعي حميد
کلیدواژه ها: قدرت کنترل مجلس | شفافيت بودجه بندي | روش هاي بودجه بندي | ابعاد فرهنگ ملي

چکیده:

با توجه به تفاوت هاي ساختار نظري ابعاد فرهنگ ملي در سراسر جهان و اثبات تاثيرگذاري فرهنگ بر روش هاي تجاري, نظام هاي قانومند, هنجارهاي اجتماعي و حتي نرخ رشد اقتصادي, در اين پژوهش به بررسي و توصيف اثر فرهنگ ملي بر بودجه بندي بخش عمومي پرداخته مي شود.  پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنيادي بوده و با روش ميداني در دسته نيمه تجربي با رويکرد همبستگي قرار دارد. در اين مطالعه از شاخص هاي مطالعاتي هافستيد به عنوان متغيرهاي مستقل بهره گرفته شده است. بودجه بندي بخش عمومي با توجه به بسط مخارج بخش عمومي در کنترل قوه مقننه (قدرت کنترل مجلس) و شفافيت بودجه بندي بخش عمومي در نظر گرفته شده است. بر اساس يافته هاي پژوهش شاخص فاصله قدرت داراي رابطه منفي با قدرت کنترل مجلس بوده و شاخص هاي فردگرايي, مردانه طبعي و ابهام گريزي داراي رابطه مثبتي با قدرت کنترل مجلس مي باشند. همچنين شاخص فردگرايي و مردانه طبعي داراي رابطه مثبت با شفافيت بودجه بندي است. در نتيجه بين شاخص هاي فرهنگي هافستيد و بودجه بندي بخش عمومي رابطه معناداري وجود دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها