مدیریت عملکرد، مدیریت اقتدار و عملکرد خدمات عمومی

مدیریت عملکرد، مدیریت اقتدار و عملکرد خدمات عمومی
پاسخگویی در مفهوم مرکزی اصلاحات مدیریت عملکرد، به این نتیجه اشاره دارد که وقتی مدیریت عملکرد از اختیارات مدیریتی پیروی نمی‌کند، باید با افزایش اختیارات مدیریتی همراه شوند. این مقاله بررسی می‌کند که آیا افزایش اختیارات مدیریتی واقعاً وجود دارد یا خیر!
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها​​​​​​​