ایدئولوژی، اتحاديه سازي، و سیاست پرسنلی در روند بودجه فدرال

آشنایی با مجله
مجله تحقیقات و نظریه مدیریت دولتی یک مجله علمی فصلی است که بصورت فصلی منتشر و مطالعات مدیریت دولتی و سیاست عمومی را پوشش می دهد .


:Subject
Ideology, Unionization, and Personnel Politics in the Federal Budget Process (2020)


موضوع مقاله:
ایدئولوژی، اتحاديه سازي، و سیاست پرسنلی در روند بودجه فدرال

 


خلاصه ای از مقاله:


This article studies how administrations seek to shape the federal workforce through the budget process. I develop a theory of personnel politics in which presidents balance ideological and interest group demands in distributing human resources across the federal government. I argue administrations advantage organizations with which they are ideologically aligned and that agencies with higher levels of union penetration see increased budgeted personnel levels, particularly during Democratic presidencies
 

این مقاله به مطالعه چگونگی شکل دادن دولت ها به نیروی کار فدرال از طریق فرایند بودجه ميپردازد. من نظریه ای از سیاست پرسنلی را توسعه می دهدم که در آن روسای جمهور خواسته های گروه ذينفع را در توزیع منابع انسانی در سراسر دولت فدرال متعادل می کنند. من استدلال می کنم دولت ها از سازمان هایی که از نظر ایدئولوژیک با آنها همسو هستند حمايت دارند و آژانس هایی که سطوح بالاتری از نفوذ در اتحادیه دارند، افزایش سطح پرسنل بودجه ای را می بینند، به ویژه در دوران ریاست جمهوری دموکرات ها.


Overall, these results illuminate the personnel strategies of the administrative presidency in new ways. Presidents attempt to use their power in the budget process to shape the federal workforce to advance their political and policy goals


به طور کلی، این نتایج استراتژی های پرسنلی سازمان اداری را به روش های جدید روشن می کند. روسای جمهور تلاش می کنند از قدرت خود در روند بودجه برای شکل دادن به نیروی کار فدرال برای پیشبرد اهداف سیاسی و خط مشی خود استفاده کنند.

 

ترجمه: سیدمحمد حیدری

برای مشاهده اصل مقاله اینجا کلیک کنید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها