سنتزپژوهي آسيب هاي نظام ارزيابي عملکرد منابع انساني ايران: طراحي يک الگو

سنتزپژوهي آسيب هاي نظام ارزيابي عملکرد منابع انساني ايران: طراحي يک الگو

 

 

نویسندگان: شمس مورکاني غلامرضا | نظرپور محمدتقي | ميراحمدي خالد | خراساني اباصلت
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد منابع انساني | سنتزپژوهي | آسيب شناسي

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناسايي جامع آسيب هاي نظام ارزيابي عملکرد منابع انساني ايران انجام گرفت. رويکرد پژوهش, کيفي و روش آن, سنتزپژوهي بود. جامعه آماري پژوهش شامل پژوهش ها و مطالعات انجام شده در بازه زماني 2000 تا 2019 در حوزه آسيب شناسي نظام ارزيابي عملکرد منابع انساني ايران بود که با کليدواژه هاي مشخص و در پايگاه هاي اطلاعاتي داخلي به جمع آوري آن ها پرداخته شد و جمعا 114 مطالعه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. از ميان اين مطالعات پس از چندين مرحله غربالگري به ترتيب براساس بررسي عنوان, چکيده و محتواي پژوهش, 29 واحد مطالعاتي انتخاب و بررسي شد. داده ها با بهره گيري از تحليل کيفي پژوهش ها, جمع آوري شدند. جهت تحليل داده هاي پژوهش از روش تحليل محتوا به شيوه کدگذاري سه مرحله اي (باز, محوري و انتخابي) استفاده شد. با تجزيه و تحليل داده ها در قالب 101 کد باز و 32 مقوله محوري و ترکيب آن ها در 11 بعد مشخص شد که نظام ارزيابي عملکرد منابع انساني ايران در ابعاد؛ ساختار اجتماعي-فرهنگي, زير ساخت فناورانه, منابع و امکانات, سازماني-مديرتي, سيستمي, طراحي برنامه ارزيابي, اجراي ارزيابي, تحليل عملکرد و بازخورد, نتايج ارزيابي, کاربرد ارزيابي و پيامدها داراي آسيب ها و مشکلاتي است. نتايج تحليل داده ها منجر به شناسايي آسيب هاي نظام ارزيابي عملکرد منابع انساني ايران در قالب يک الگوي جامع گرديد. از اين رو الگوي استخراج شده, چارچوب مناسبي را براي سازمان ها جهت آسيب شناسي نظام ارزيابي عملکرد منابع انساني آن ها فراهم مي کند.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها