طراحي الگوي جامع فازي ارزيابي عملکرد بيمارستان ها با استفاده از روش هاي ترکيبي ارزيابي متوازن پايدار، سوارا و مالتي مورا

طراحي الگوي جامع فازي ارزيابي عملکرد بيمارستان ها با استفاده از روش هاي ترکيبي ارزيابي متوازن پايدار، سوارا و مالتي مورا

 

نویسندگان: کربلاي محمدي دستجردي ژيلا | نمازي محمد
کلیدواژه ها: روش ارزيابي متوازن پايدار | روش مالتي مورا | روش سوارا | ارزيابي عملکرد بيمارستان | الگوي فازي عملکرد

چکیده:

هدف: هدف اين پژوهش اين است که براي اولين بار اقدام به ارايه الگوي نويني تحت عنوان «الگوي جامع فازي" نمايد تا جهت ارزيابي عملکرد بيمارستان ها با استفاده از روش هاي ترکيبي ارزيابي متوازن پايدار, سوارا و مالتي مورا مورد آزمون تجربي قرار گيرد. روش: با استفاده از تحليل محتوا, ليست اوليه شاخص هاي عملکرد, توسعه پايداري و حسن شهرت ارزيابي متوازن 907 بيمارستان در ايران, استخراج و با روش دلفي فازي نهايي شد. با استفاده از روش سوارا فازي, هر يک از شاخص هاي مربوط, وزن دهي و با استفاده از روش مالتي مورا, بيمارستان ها بر اساس اهميت هر يک از شاخص هاي عملکرد, توسعه پايداري و حسن شهرت, رتبه بندي شدند. يافته ها: نتايج منجر به نهايي شدن 81 شاخص شد که 28 شاخص مربوط به جنبه فرايندهاي داخلي و به ترتيب 10, 6, 8, 9 و 12 شاخص مربوط به جنبه مالي, جنبه مشتري, جنبه زيست محيطي, جنبه مسيوليت اجتماعي و جنبه حسن شهرت بود. نتيجه گيري: تفسير نتايج نشان مي دهدکه منظر مالي و مشتري به ترتيب براي بيمارستان هاي خصوصي و منظر رشد و يادگيري و فرايندهاي داخلي به ترتيب براي بيمارستان هاي دولتي جهت ارزيابي عملکرد, داراي بيشترين اهميت است. دانش افزايي: با توجه به اينکه اين الگو جامع و کامل است, مي تواند براي دولت و مديران بيمارستان ها در کل دنيا مفيد باشد و به توسعه دانش ادبيات موجود در زمينه ارزيابي متوازن کمک کند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها