ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن پايدار (مورد مطالعه: بانک سرمايه)

ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن پايدار (مورد مطالعه: بانک سرمايه)

نویسندگان: رحيمي پور اکبر | نيکبخت محمدرضا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | کارت امتيازي متوازن پايدار

چکیده:

با افزايش رقابت در عرصه توليد و خدمات, سازمانها به شاخص ها و الگوهايي براي بررسي عملکرد خود نياز پيدا کرده اند. ضعف معيارهاي اندازه گيري سنتي و تغيير محيط رقابتي, نياز به طراحي مجدد سيستم هاي اندازه گيري عملکرد را در سازمان ها مطرح کرده است. يکي از ابزارهاي موفق در زمينه پياده سازي برنامه هاي استراتژيک سازمان به منظور دستيابي به يک سيستم اندازه گيري عملکرد جديد, سيستم کارت امتيازي متوازن پايدار است. نمونه آماري پژوهش حاضر 286 نفر از مديران ارشد و کارشناسان بانک سرمايه بوده که بعد از اجراي پيش آزمون و محاسبه آلفاي کرونباخ, بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده اند. در اين پژوهش از روش دو مرحله اي هالاند (1999) براي مدل يابي و آزمون فرضيات به روش حداقل مربعات جزيي استفاده شده استنتايج بدست آمده در اين پژوهش بيانگر اين است که بيشترين ميزان ضرايب معنادار متعلق به شاخص رشد و يادگيري و کمترين مقدار آن متعلق به شاخص اجتماعي مي باشد. همچنين از لحاظ آماري نيز تمامي فرضيه هاي پژوهش مورد تاييد قرار گرفت. به عبارت ديگر, تمامي ابعاد کارت امتيازي متوازن پايدار (ابعاد هفت گانه) رابطه مثبت و معناداري با ارزيابي عمکرد در بانکهاي خصوصي کشور دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها