پيش بيني چرخه عمر و ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از الگوريتم درخت تصميم و تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره

پيش بيني چرخه عمر و ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از الگوريتم درخت تصميم و تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره

 

 

نویسندگان: حجازي رضوان | انصاري زينت | خاني معصوم آبادي ذبيح اله | زراعت کيش يعقوب
کلیدواژه ها: نسبت هاي مالي | چرخه عمر | ارزيابي عملکرد

چکیده:

انتخاب بهينه يک شرکت براي سرمايه گذاري با توجه به نسبت هاي مالي آن چالشي است که انتظار مي رود با کاهش ابعاد داده ها تا حدودي ساده شود. تشخيص دقيق اهميت نسبي معيارها در هر شرکتي براي بسياري از تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران امر ساده اي نيست. هدف از اين پژوهش ارايه روش هايي براي تصميم گيري است که با حداقل دانش مالي تخصصي قابل اجرا باشد. بدين منظور, نمونه اي متشکل از 172 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سال-شرکت, مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا, نسبت هاي مالي با استفاده از تحليل رگرسيون درخت تصميم براي پيش بيني چرخه عمر اولويت بندي شدند. نسبت هاي مالي به عنوان متغير مستقل و داده هاي صورت جريان وجوه نقد به عنوان متغير وابسته مورد تحليل و بررسي قرار گرفته اند. به منظور پياده سازي دقيق مدل هاي ارايه شده از محيط کدنويسي نرم افزار متلب استفاده شد. نتايج نشان داد که نسبت کفايت نقد و نسبت بدهي به ارزش ويژه به ترتيب بيشترين و کمترين اهميت را دارند. سپس با استفاده از تحليل سلسله مراتبي نسبت هاي مالي براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها اولويت بندي شدند که نسبت هاي اهرمي و نسبت هاي سودآوري به ترتيب بالاترين و پايين ترين رتبه را به خود اختصاص دادند. نتايج اين پژوهش مي تواند جهت ايجاد تصوير روشني از عملکرد مالي شرکت ها توسط تمامي سرمايه گذاران در بورس اورق بهادار, مورد توجه قرار گيرد.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها