ارائه مدل اقتضايي ارزيابي عملکرد شرکت ها با تاکيد بر نقش ابزارهاي نوين حسابداري مديريت

ارائه مدل اقتضايي ارزيابي عملکرد شرکت ها با تاکيد بر نقش ابزارهاي نوين حسابداري مديريت

 

 

نویسندگان: نادمي آرش | قنبري مهرداد | يعقوبيان شيرمحمد | جمشيدي نويد بابک
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | معادلات ساختاري | ابزارهاي حسابداري مديريت | تئوري اقتضايي

چکیده:

با ورود تيوري اقتضايي به ادبيات حسابداري مديريت, اين تيوري براي توضيح فاکتورهايي که انتظار مي رود بر پذيرش و استفاده از ابزارهاي نوين حسابداري مديريت تاثير داشته باشد بکار گرفته شد. ادبيات تيوري اقتضايي در حسابداري مديريت مبتني بر اين ايده است که هيچ سيستم حسابداري مديريت جهان شمولي وجود ندارد که به صورت يکسان در تمام شرکت ها و در تمام شرايط به کار گرفته شود. هدف پژوهش حاضر ارايه مدل اقتضايي ارزيابي عملکرد شرکت ها با تاکيد بر نقش ابزارهاي نوين حسابداري مديريت است. داده هاي پژوهش از صورت هاي مالي و ساير گزارش هاي 85 شرکت پذيرفته شده در بورس تهران در دوره 1394 تا 1396و همچنين پرسشنامه توزيع شده بين مديران مالي اين شرکت ها در پايان سال 1396 گردآوري شده است. براي آزمون مدل از رويکرد مدل يابي معادلات ساختاري و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد که استفاده از ابزارهاي نوين حسابداري مديريت بر عملکرد شرکت تاثير مثبت و معناداري دارد. همچنين, يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که سه فاکتور اقتضايي شامل رقابت بازار, عدم اطمينان محيطي و اندازه شرکت رابطه بين استفاده از ابزارهاي نوين حسابداري مديريت با عملکرد شرکت را به طور معني دار و مثبتي تعديل مي کنند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها