توسعه سيستم خبره فازي به منظور ارزيابي عملکرد شعب بانک با استفاده از داده کاوي

توسعه سيستم خبره فازي به منظور ارزيابي عملکرد شعب بانک با استفاده از داده کاوي

 

 

نویسندگان: تارخ محمدجعفر | اسلامي نصرت آبادي حميد | پورابراهيمي عليرضا
کلیدواژه ها: سيستم خبره فازي | ارزيابي عملکرد | داده کاوي

چکیده:

سيستم هاي خبره فازي از سيستم هاي هوشمندي هستند که بکارگيري آن ها مي تواند منجر به حصول نتايج بهتري در ارزيابي عملکرد سيستم بانکي شود. هدف از پژوهش حاضر آن است تا با استفاده از متغيرهاي فازي در کنار متغيرهاي مالي به ارزيابي عملکرد شعب بانک ها پرداخت شود. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از پياده سازي الگوريتم هاي داده کاوي بر روي داده هاي مالي شعب, به استخراج قوانين موجود در داده ها پرداخته شد و در گام بعدي با استفاده از قوانين موجود در داده هاي مالي و در کنار متغيرهاي فازي به طراحي سيستم خبره فازي به منظور دستيابي به سيستمي که بتواند به طور جامع عملکرد شعب بانک را مورد بررسي قرار دهد پرداخته شده است. در طراحي سيستم خبره از نه متغير فازي با عنوان مکان شعبه, وفاداري مشتريان, رضايت کارکنان, رضايت مشتري, خلاقيت و نوع آوري, ظاهر شعبه, ظاهر کاکنان, ثبات کارکنان و همچنين خروجي حاصل از نرخ هاي مالي استفاده گرديده است. به منظور استخراج قوانين موجود در داده هاي شعب از الگوريتم هاي درخت تصميم و 0. 5 c استفاده گرديده است و براي طراحي سيستم خبره فازي از سيستم استنتاج فازي متلب بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که با استفاده ازداده کاوي و سيستم هاي خبره فازي مي توان دانش نهفته در داده هاي شعب را استخراج کرد و به صورت يک سيستم خبره جامع عملکرد شعب بانک را مورد ارزيابي قرار داد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها