رويکردي مبتني بر نظريه گراف براي ارزيابي عملکرد کارکنان

رويکردي مبتني بر نظريه گراف براي ارزيابي عملکرد کارکنان

 

 

نویسندگان: زارعي عليرضا | محرابيون حوريه
کلیدواژه ها: تجميع رتبه بندي | رتبه بندي بهينه | ارزيابي عملکرد | رتبه بندي کيمني

چکیده:

عملکرد کارمندان يک سازمان در مقاطع زماني مختلف و توسط مراجع متعددي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. تهيه يک رتبه بندي واحد براساس اين ارزيابي ها به گونه اي که بيشترين تطابق را با ارزيابي هاي ارايه شده داشته باشد, تجميع رتبه بندي گفته مي شود. علاوه بر اين کاربرد, مساله ي تجميع رتبه بندي داراي کاربردهاي گسترده در علوم مختلف از جمله علوم اجتماعي و آمار و احتمال است و مورد مطالعه فراوان قرار گرفته است و براي آن در حوزه هاي کاربردي مختلف, راهکارهايي متفاوت ارايه شده است. از نظر تيوري و در علوم رياضي و کامپيوتر نيزمساله ي تجميع رتبه بندي بطور گسترده مطالعه شده است. در اين مقاله براي اولين بار, به مطالعه کاربرد تجميع رتبه بندي در حوزه ارزيابي عملکرد مي پردازيم. در اين کاربرد, عملکرد کارکنان يک سازمان توسط تعدادي ارزياب (که در مدل ارزيابي 360 درجه تعدادي از همان کارکنان هستند) را در اختيار داريم و هدف, ارايه يک ارزيابي نهايي از کارکنان است که بيشترين ميزان مشابهت را با همه ي ارزيابي هاي ارايه شده دارد. نشان مي دهيم با استفاده از اين روش ضمن بدست آوردن رتبه بندي با بيشترين مطابقت, مي توان استنتاجات ديگري را از جمله کيفيت عملکرد ارزياب ها و نيز روابط غيررسمي بين افراد بدست آورد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها