ارائه مدلي ديناميکي براي ارزيابي ميزان لارج بودن عملکرد متوازن يک زنجيره تأمين

ارائه مدلي ديناميکي براي ارزيابي ميزان لارج بودن عملکرد متوازن يک زنجيره تأمين

 

 

نویسندگان: اصغري زاده عزت اله | رادفر رضا | عاطفي محمدرضا
کلیدواژه ها: مديريت زنجيره تأمين لارج | سيستم هاي ديناميکي | استراتژي | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن

چکیده:

هدف اين پژوهش ارزيابي ميزان لارج­,بودن فعاليت ­, هاي يک شرکت موجود در يک زنجيره تأمين در چارچوب کارت امتيازي متوازن و با کمک­,گرفتن از روش مدل­,سازي ديناميکي است. در اين پژوهش براي ارزيابي ميزان لارج بودن عملکرد شرکت از روش ادغامي مفاهيم لارج و کارت امتيازي متوازن استفاده گرديد؛ بدين ترتيب که ابتدا اهداف استراتژيک تدوين و در چارچوب روش کارت امتيازي متوازن, شاخص­, هايي انتخاب گرديد که لارج بودن عملکرد شرکت را نشان دهد و سپس اين شاخص ­, ها به همراه متغيرهاي کمکي وارد مدل ديناميکي شده است. مدل ديناميکي طراحي شده که شامل سنجه هاي کارت امتيازي متوازن است براي يک شرکت فعال در صنعت قطعه سازي اجرا شده است. بر اساس اهداف استراتژيک شرکت, سناريوهايي تعريف و اثرات آن بر عملکرد شرکت و ميزان لارج­, بودن زنجيره تأمين ارزيابي شده است. با تحليل سناريوها مشخص شد که با تغيير هر پارامتر در مدل ديناميکي بعضي از عناصر لارج افزايش و به طور هم زمان بعضي ديگر از عناصر کاهش مي يابد. براي مثال, با افزايش بهره وري آموزش ميزان ناب و تاب آوري افزايش مي يابد؛ اما بر محيط زيست بدون تأثير است. با استفاده از مدل ديناميکي طراحي شده مي توان اثر هر اقدام و تصميم مديريتي را بر رويکردهاي چهارگانه لارج تعيين کرده و ميزان تحقق اهداف استراتژيک را مشخص کرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها