بررسي عوامل موثر بر ارزيابي عملکرد کارگزاري هاي تامين اجتماعي استان اصفهان

بررسي عوامل موثر بر ارزيابي عملکرد کارگزاري هاي تامين اجتماعي استان اصفهان

 

 

نویسندگان: قريشي سيدحميد | قريشي سيدحميد | ابراهيمي سيدعليرضا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | عوامل موثر | مديران ستاد | تامين اجتماعي | کارکنان | مشتريان | کارگزاري

چکیده:

زمينه و هدف: در دنياي رقابتي کنوني رسيدن به بالاترين بهره وري يک ايده آل نيست بلکه يک ضرورت است و سازمانها بدون توجه به اندازه شان براي رسيدن به اين هدف ضروري ناگزيرند عملکرد خود را بهبود بخشند. اندازه گيري عملکرد به عنوان جزيي اساسي در زنجيره مديريت عملکرد امروزه نقش غير قابل انکاري در بهبود و تعالي سازمان ها دارد. در همين راستا پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاري هاي تامين اجتماعي در استان اصفهان انجام شد. هدف اين پژوهش, کاربردي و از نوع توسعه اي و قابل تعميم به کل کشور مي باشد. روش شناسي: جامعه پژوهش حاضر شامل کليه خبرگان و متخصصان حوزه ي تامين اجتماعي, مديران ستادي, کارکنان و مشتريان کارگزاري هاي تامين اجتماعي استان اصفهان که در سال1398 حدود 10300 نفر گزارش گرديدند. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان373نفرتعيين گرديد. گردآوري اطلاعات به روش ميداني صورت پذيرفت و ابزارگردآوري, پرسشنامه محقق ساخته شده بود. درتجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده گرديد. از مدل سازي معادلات ساختاري براي آزمون فرضيه ها و مدل مفهومي پژوهش استفاده گرديد. يافته ها: يافته ها نشان داد که ديدگاه مشتريان بر ارزيابي موفقيت و کارايي عملکرد کلي در کارگزاريها, (291/2 t=, p-0. 01) تاثير معني داري دارد. همچنين تاثير ديدگاه مديران ستاد بر ارزيابي موفقيت وکارايي عملکرد کلي درکارگزاريها, (988/1 t=, p-0. 05)معني دار مي باشد. در حالي که تاثير ديدگاه کارکنان بر ارزيابي موفقيت و کارايي عملکرد (242/0 t=) معني دار نبود. سپس نتايج به دست آمده با رعايت ملاحظات جمعيتي و جغرافيايي به ساير استانهاي پرجمعيت قابل تعميم شد. نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت در بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاريهاي سازمان تامين اجتماعي, علاوه بر کارکنان و مديريت, مشتريان هم نقش به-سزايي دارند در نتيجه مي توان گفت در پيشبرد اهداف سازمان نظرات مشتريان نبايد ناديده گرفته شود. . .

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها