شناسايي مولفه هاي سيستم مديريت عملکرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري

شناسايي مولفه هاي سيستم مديريت عملکرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري

 

 

نویسندگان: پورعزت علي اصغر | ايماني حسين | قلي پور آرين | پورعزت علي اصغر | آذر عادل
کلیدواژه ها: سلامت نظام اداري | فساد اداري | سازمان هاي دولتي | مديريت منابع انساني | مديريت عملکرد

چکیده:

يکي از مهم ترين دغدغه هاي مديريت منابع انساني, دستيابي به سلامت نظام اداري است. سلامت اداري وضعيتي است که در آن فساد اداري در يک سازمان به ميزان قابل قبولي کاهش يافته باشد و يکي از نشانه هاي سلامت اداري, استفاده صحيح از منابع, به خصوص منابع انساني است. چنان چه مديريت و سازمان بتواند با ارزيابي عملکرد کارکنان ريشه بسياري از تخلفات اداري را شناسايي نمايد خواهد توانست موجبات ارتقاء سلامت اداري را فراهم آورد. لذا به دليل اهميت و نقشي که سيستم مديريت عملکرد در ارتقاء سلامت اداري دارد, در پژوهش حاضر درصدد شناسايي مولفه هاي سيستم مديريت عملکرد کارکنان در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري در سازمان هاي دولتي هستيم. پژوهش حاضر در چارچوب رويکرد کيفي و با استفاده از روش تحليل تم صورت گرفته است و براي استخراج مولفه هاي سيستم مديريت عملکرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري با متخصصان سازمان اداري و استخدامي کشور با استفاده از شيوه نمونه گيري هدفمند مصاحبه انجام شده است. نتايج پژوهش نشان داد که مولفه هاي سيستم مديريت عملکرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري در قالب 7 تم اصلي, 19 تم فرعي و 54 مفهوم استخراج شد که تم هاي اصلي عبارت بودند از شفافيت, پاسخ گويي, عدالت محوري, اخلاق محوري, قانون محوري, بازدارندگي و حرفه اي گرايي.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها