ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي بيمه ايران با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن با روش وزن دهي آنتروپي شانون و تکنيک ويکورخاکستري

ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي بيمه ايران با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن با روش وزن دهي آنتروپي شانون و تکنيک ويکورخاکستري

 

 

نویسندگان: موسوي سيده وفا | کامفيروزي محمدحسن | کامفيروزي محمدحسن
کلیدواژه ها: اعداد خاکستري سه پارامترهويکورخاکستري تصميم گيري چندمعياره کارت امتيازي متوازن (BSC) آنتروپي شانون

چکیده:

ارزيابي عملکرد, ضرورتي بنيادين در رويارويي و سازگاري با تحولات و بهبود مستمر فعاليت هاست. شرکت هاي بيمه براي تعيين موقعيت فعلي خود و بقا و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز بايد به طور مستمر از روش ها و الگوهايي در جهت ارزيابي و بهبود عملکرد خود و فعاليت هاي جاري در سازمان بهره گيرند. در اين مقاله قصد داريم به ارزيابي عملکرد شرکت هاي بيمه با روش وزن دهي آنتروپي شانون و رتبه بندي با روش ويکورخاکستري بپردازيم. ارزيابي عملکرد را براساس روش کارت امتيازي متوازن پياده کرده ايم. افزون بر اين به جاي استفاده از متغيرهاي زباني و اعداد قطعي از اعداد خاکستري سه پارامتره استفاده مي کنيم. روش ويکور خاکستري يکي از رويکردهاي جديد توسعه يافته تصميم گيري چندمعياره در شرايط عدم قطعيت, مي باشد. در اين مقاله مطالعه موردي بر روي پنج شرکت بيمه صورت گرفته است. بعد از توزيع پرسشنامه و نظرخواهي از خبرگان و انجام محاسبات با استفاده از وزن هاي نهايي حاصل از روش آنتروپي شانون, مقدار ويکور خاکستري هر شرکت مشخص شد. اين مقدار براي شرکت بيمه ملت (0. 9334) بيش ترين ميزان و براي شرکت بيمه دانا (0) کم ترين ميزان را بدست آورده است. بر همين اساس بيمه دانا رتبه اول, بيمه ايران رتبه دوم, بيمه البرز رتبه سوم, بيمه آسيا رتبه چهارم و بيمه ملت رتبه پنجم را بدست آورده اند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها