ارزيابي دستورالعمل آمارهاي مالي دولت (GFS) در ساختار بودجه ريزي کشور با نگرش اسلامي

ارزيابي دستورالعمل آمارهاي مالي دولت (GFS) در ساختار بودجه ريزي کشور با نگرش اسلامي

 

 

نویسندگان: توکلي محمدجواد | توکلي محمدجواد | ابراهيم زاده موسوي سيدمحمدعلي
کلیدواژه ها: دستور العمل آمارهاي مالي دولت GFS | شفافيت بودجه | حسابداري بودجه | تحول ساختار بودجه | بودجه ريزي | صندوق بين المللي پول

چکیده:

طبق تبصره 48 قانون بودجه 1380 و ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 27/11/1380, دولت موظف است آمارهاي مالي خود را مطابق دستورالعمل پيشنهادي صندوق بين المللي پول موسوم به دستورالعمل آمارهاي مالي دولت (GFS) تنظيم کند. اين دستورالعمل بين المللي دربردارنده مجموعه اي از مفاهيم, تعاريف, طبقه بندي ها و قوانين حسابداري است. يافته هاي اين تحقيق که با روشي تطبيقي-تحليلي انجام شده است, از ناسازگاري برخي مباني, تعاريف, اهداف و الزامات اين دستورالعمل با آموزه هاي ديني و اسناد بالادستي کشور حکايت دارد. اين دستورالعمل عمدتا با هدف افزايش شفافيت بودجه کشورها در راستاي بهره مندي شرکت هاي چند مليتي و گسترش سياست هاي جهاني شدن تنظيم شده است. استفاده از اين دستورالعمل در بودجه ريزي کشور نه تنها باعث بهبود شفافيت نشده, بلکه زمينه ساز آسيب هايي همچون آزادسازي بي ضابطه قيمت گذاري ها, حداقلي کردن مداخله حاکميت در اقتصاد, محدود کردن منابع درآمدي دولت و غلبه نگاه سکولار در هزينه کردهاي دولت بوده است. ترکيب الزامات اين سند با برخي رويه هاي موجود در بودجه ريزي کشور, حتي موجب انفعال در حسابداري بودجه, افزايش پيچيدگي سند بودجه و طولاني شدن فرآيند بودجه ريزي شده است. مشکلات موجود لزوم تدوين رويکرد بومي در تنظيم آمارهاي مالي دولت را ضروري مي سازد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها