آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد سازمان هاي بخش دولتي ايران

آسيب شناسي نظام مديريت عملکرد سازمان هاي بخش دولتي ايران

 

 

نویسندگان: وکيلي يوسف | وکيلي يوسف | نوري روح اله | حسن پور اکبر | غني زاده عبدالرضا
کلیدواژه ها: آسيب شناسي سازماني | عملکرد | مديريت عملکرد | سازمان بخش دولتي

چکیده:

يک دهه از استقرار و اجراي نظام مديريت عملکرد فعلي سازمان هاي بخش دولتي ايران براساس ضوابط قانون مديريت خدمات کشوري, سپري مي شود؛ اما آسيب شناسي علمي و جامعي از اين نظام منتشر نشده است. اگر عارضه ها و نارسايي هاي احتمالي نظام کنوني در کنار يکديگر جاي گيرند و استمرار يابند موجب شکاف هاي عميق عملکردي خواهند شد, ازاين رو, هدف اين پژوهش آسيب شناسي نظام مذکور است. در اجراي پژوهش, نخست مباني نظري مديريت عملکرد (در سطح سازمان) مطالعه شد و منابع منتخب مرور, طبقه بندي و تحليل مضمون شدند. پس از آن براساس مضامين استخراج شده, مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با 19 نفر از خبرگان مديريت عملکرد در سازمان هاي بخش دولتي کشور انجام پذيرفت. خبرگان مذکور با لحاظ شرايط علمي, تجربي و ادراکي به شيوه گلوله برفي شناسايي شدند. سپس تحليل مضمون داده هاي مصاحبه ها به روش استقرايي انجام پذيرفت و آسيب شناسي محقق شد. در اين مرحله 500 کد به داده ها اختصاص پيدا کرد. يافته هاي پژوهش مشتمل بر يک مضمون فراگير (آسيب هاي نظام مديريت عملکرد سازمان هاي بخش دولتي کشور), 6 مضمون سازمان دهنده (آسيب هاي عمده شامل: مشکلات مربوط به برنامه ريزي, نارسايي هاي قانوني و زمينه اي, مشکلات تخصصي و ضعف بينش, مشکلات مربوط به تعارض منافع, نارسايي هاي اجرايي و لجستيکي, مشکلات نظري در مدل کنوني) و 55 مضمون پايه (عارضه هاي فرعي) است با لحاظ تنوع, تعدد و گستره آسيب هاي مذکور بجاست که اقدامات اصلاحي, با مشارکت تخصص هاي متنوع در حوزه دانش مديريت انجام پذيرد. برخي اصلاحات در داخل نظام مذکور امکان پذير مي باشند ولي بعضي ديگر نيازمند بهبود در ديگر زيرسيستم هاي نظام اداري هستند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها