طراحي مدل مديريت عملکرد براي سازمان هاي بخش دولتي کشور با تمرکز بر نقش پيشران رهبري

طراحي مدل مديريت عملکرد براي سازمان هاي بخش دولتي کشور با تمرکز بر نقش پيشران رهبري

 

 

نویسندگان: غني زاده عبدالرضا | غني زاده عبدالرضا | نوري روح اله | حسن پور اکبر | وکيلي يوسف
کلیدواژه ها: رهبري | علم طراحي | مديريت عملکرد | عملکرد | سازمان بخش دولتي

چکیده:

در مدل هاي موجود درزمينه مديريت عملکرد سازمان هاي بخش دولتي, مولفه رهبري به طور شايسته ديده نشده است. به عبارت ديگر, مولفه رهبري در مدل هاي مذکور با مفهوم و گستره آن در مباني نظري مديريت رفتار سازماني سازگاري ندارد. ازاين رو, هدف پژوهش حاضر, طراحي مدلي براي مديريت عملکرد سازمان هاي بخش دولتي کشور با تمرکز بر نقش پيشران رهبري است. روش شناسي اين پژوهش علم طراحي مي باشد. در اجراي مراحل علم طراحي, 240 منبع درزمينه ادبيات موضوع مديريت عملکرد (در سطح سازمان) و رهبري مطالعه شد و منابع منتخب مرور, طبقه بندي و تحليل مضمون شدند. پس ازآن براساس نتايج اوليه, مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با خبرگان مديريت عملکرد در سازمان هاي بخش دولتي انجام پذيرفت. خبرگان با روش نمونه گيري گلوله برفي با درنظرگرفتن شرايط علمي, تجربي و ادراکي برگزيده شدند. سپس تحليل مضمون نهايي انجام پذيرفت و مدل هدف استخراج شد. در مدل پيشنهادي مولفه ها در سه سطح طبقه بندي شده اند: در سطح فوقاني, مدل مديريت عملکرد سازمان هاي بخش دولتي کشور شامل 10 عنصر است. در سطوح دوم و سوم, رهبري به ترتيب مشتمل بر 3 بعد و 14 زيرمولفه است: ويژگي ها و صفات رهبري (5 زيرمولفه), ابعاد رفتاري رهبري (5 زيرمولفه), زمينه درقالب خنثي کنندگان و جانشينان رهبري (4 زيرمولفه). نتايج پژوهش مويد ضرورت گنجانيدن عوامل مذکور در مدل فعلي کشور است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها