طراحي الگوي ارزيابي عملکرد پژوهشي در دانشگاه هاي افسري ارتش

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد پژوهشي در دانشگاه هاي افسري ارتش

 

 

نویسندگان: مهدي زاده اميرحسين | اسدي اسماعيل | دشمن زياري اسفنديار | برزگر نادر | هاشمي يوسف | اسدي اسماعيل
کلیدواژه ها: پژوهش | دانشگاه هاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران | ارزيابي عملکرد

چکیده:

زمينه و هدف ارزيابي عملکرد از جمله تلاش هايي است که طراحي و اجراي آن موجب رشد و بلوغ سازماني شده, وسيله مناسبي براي رشد, توسعه و پيشرفت و بهسازي سازمان فراهم مي نمايد. بر اين اساس, پژوهش حاضر با هدف طراحي الگوي ارزيابي عملکرد پژوهشي در دانشگاه هاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. روش شناسي نوع پژوهش از نظر هدف, توسعه اي و از لحاظ نتيجه, کاربردي است و از لحاظ نوع داده ها کيفي و کمي است. جامعه آماري تحقيق در بخش کيفي شامل 15 نفر از اساتيد رشته هاي مديريت و برنامه ريزي درسي و خبرگان اجرايي شاغل در دانشگاه هاي افسري آجا مي باشد که با روش نمونه گيري غير احتمالي قضاوتي و هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمي شامل 250 نفر از کارشناسان شاغل در حوزه پژوهش و آموزش در دانشگاه هاي مذکور بود که با توجه به جدول مورگان, حجم نمونه 152 نفر تعيين گرديد و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي گردآوري داده ها در بخش کيفي شامل مصاحبه نيمه ساختار يافته و در بخش کمي نيز پرسشنامه محقق ساخته بود. روايي مصاحبه ها از طريق بازآزمون تاييد شد. روايي محتوايي پرسشنامه بخش کمي نيز توسط خبرگان تاييد شد. روش تحليل داده ها در بخش کيفي شامل تحليل مضمون (تم) و در بخش کمي نيز مدل سازي معادلات ساختاري جهت اعتبارسنجي مدل طراحي شده بود. يافته ها يافته هاي پژوهش حاکي از شناسايي مولفه هاي عملکرد پژوهشي دانشگاه ها شامل: 1-استادان پژوهشگر, 2-کتابخانه, 3-ارزيابي, 4-ايده ها و اکتشافات, 5-اقدامات پژوهشي اساتيد, 6-طرح هاي پژوهشي, 7-مجلات منتشر شده, 8-همايش علمي, 9-تشويقات و رضايت اساتيد و 10-حمايت ها و تسهيلات پژوهشي است. نتايج تحليل هاي کمي نيز مويد معني داري ارتباط بين شاخص ها و مولفه هاي مدل تحقيق مي باشد که اين روابط در سطح آلفاي 0. 05 معني دار است. نتيجه گيري نتايج اين تحقيق مي تواند براي ارتقا فرايند ارزيابي عملکرد پژوهشي و بهبود آن در دانشگاه هاي آجا مفيد بوده و زمينه مناسبي براي تحقيقات ديگر فراهم نمايد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها