طراحي الگوي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پتروشيمي مبتني بر نظريه داده بنياد

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پتروشيمي مبتني بر نظريه داده بنياد

 

 

نویسندگان: شياربهادري مجتبي | ملاعليزاده زواردهي صابر | محمودي راد علي
کلیدواژه ها: عملکرد مالي | نظريه داده بنياد | ارزيابي عملکرد سازماني | شرکت هاي پتروشيمي

چکیده:

هدف از اين پژوهش, تدوين الگويي براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پتروشيمي بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف, کاربردي از نوع اکتشافي و ازنظر شيوه گردآوري اطلاعات, آميخته(کمي-کيفي)بوده است. جامعه آماري در بخش کيفي شامل20نفرازخبرگان حرفه اي و دانشگاهي اين حوزه به شيوه نمونه گيري غير احتمالي هدفمند تا سطح اشباع و در بخش کمي نيز, تعداد 200 نفر از کارشناسان و مهندسان شاغل در شرکت هاي پتروشيمي به روش نمونه گيري انتخاب شدند. براي دستيابي به اهداف پژوهش, ابتدادربخش کيفي و پس از مرور پيشينه و انجام مصاحبه عميق با خبرگان وبا به کارگيري رويکرد اشتراوس وکوربين از نظريه داده بنياد, مدل پژوهش در قالب 98 مفهوم کليدي, 24مولفه و6بعد حاصل گرديد سپس در بخش کمي پژوهش, با به کارگيري روش تجزيه وتحليل معادلات ساختاري, اعتبارسنجي مدل انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد, شاخص نکويي برازش کل مدل درحد قابل قبول0/486است و به نظر مي رسد نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند در ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پتروشيمي موثرباشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها