ارزيابي عملکرد شرکت هاي پخش دارو با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها با رويکرد چابک سازي، مطالعه موردي شرکت داروسازي کاسپين تامين

ارزيابي عملکرد شرکت هاي پخش دارو با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها با رويکرد چابک سازي، مطالعه موردي شرکت داروسازي کاسپين تامين

 

 

نویسندگان: حيدري شيرازي فاطمه | نوابخش مهرزاد
کلیدواژه ها: توزيع کنندگان | شرکت کاسپين تامين | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها | چابکي سازمان

چکیده:

امروزه ارزيابي و بهبود عملکرد در شرکت ها براي ارتقا سطح کيفي و بهره وري آنها از موضوعات بسيار مهم و کليدي در حوزه مديريت و صنعت مي باشد. مسوولان سازمانها جهت برنامه ريزي و کنترل دقيق تر نياز دارند که عملکرد پخش هاي خود را به روشي ارزيابي نمايد.در حال حاظر اين ارزيابي تنها از طريق اندازه گيري يکي از خروجي هاي آنها که ميزان فروش آنهاست انجام ميگيرد بدون اينکه امکانات و ورودي هاي آنها مورد ارزيابي قرار گيرد.دراين تحقيق موضوع ارزيابي عملکرد شرکت هاي پخش دارويي با روش تحليل پوششي داده ها و با رويکرد چابک سازي معرفي مي شود چراکه ارزيابي اين ورودي ها و خروجي ها با معيارهاي چابکي مي تواند محک مناسبي براي ارزيابي پخش ها در بازار پر تلاطم دارو باشد. اين مطالعه يک روشDEA  با رويکرد چابک سازي سازماني براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين در سطح توزيع کنندگان به طور خاص ارائه مي دهد.اين مدل در شرکت کاسپين تامين به صورت مطالعه موردي اجرا شده و نشان مي دهد که مدل  CCRورودي محور براي اين منظور مناسب بوده و در نهايت مدل اندرسن پترسون براي رتبه بندي کليه ي واحد هاي تصميم گيري DMU) ها) و همچنين پخش هاي جديد جهت ورود به سيستم استفاده مي شود. که نهايتا مدلي مناسب به جاي ارزيابي هاي سنتي گذشته ارائه مي دهد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها