بررسي ميزان بکارگيري ارزيابي متوازن در صنايع مختلف (مطالعه موردي: شهرک صنعتي سليمي تبريز)

بررسي ميزان بکارگيري ارزيابي متوازن در صنايع مختلف (مطالعه موردي: شهرک صنعتي سليمي تبريز)

 

نویسندگان: عبداللهي احسان | زوار اي رضايي اکبر
کلیدواژه ها: منظر مشتري | منظر رشد | منظر مالي | منظر فرآيند داخلي | کارت ارزيابي متوازن

چکیده:
روش ارزیابی متوازن ابزاری برای ترجمه چشم انداز و راهبرد سازمان در قالب سنجه های جامع ارزیابی عملکرد است که چهارچوبی برای ارزیابی راهبردی و سیستم حسابداری مدیریت فراهم میسازد. پژوهش حاضرازنظر هدف کاربردی وب رای جمع آوری داده‌ها از روش توصیفی-استنباطی و از ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه‌ای یلیکرت استفاده شده است. برای بدست آوردن داده های الزم برای این پژوهش،پرسشنامه های ارزیابی متوازن در بین 191شرکت (11صنعت) فعال مستقر در شهرک سلیمی تبریز توزیع شد.با استفاده از تجزیه تحلیل داده های بدست آمده برای پاسخ به این سوال که آیا این شرکت ها از کارت ارزیابی متوازن استفاده میکنند یا خیر،به بررسی4بعد کارت ارزیابی متوازن در11 صنعت پرداختیم.نتیجه آن شدکه هیچکداماز صنایع بصورت منسجم و مدیریت شده در تمام ابعاد از کارت امتیاز متوازن استفاده
نمیکنند.سپس به بررسی جایگاه هرکدام از ابعاد کارت امتیاز متوازن در11صنعت موجود پرداخیتم.طبق نتایج بدست آمده فقط بعد مالی برای این صنایع مهم بوده و طبق شاخص های موجود میتوان گفتبعد مالی کارت امتیاز متوازن در این صنایع مورد استفاده قرار میگیرد و دارای درجه اهمیت زیادی میباشد.مابقی ابعاد طبق ذات صنعت مورد نظر متفاوت میباشد برای مثال در بعد مشتری صنایع مواد غذایی و منسوجات در بعد فرایند های داخلی صنایع ماشین آالت و تجهیزات و مواد غذایی و در بعد رشد و یادگیری ماشین آالت برقی بعد از بعد مالی در درجه اهمیت بعدی قرار میگیرد.سپس برای آنکه بدانیم این ابعاد داری اختلاف معناداری از هم میباشند با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره یک طرفه بین گروهی (MANOVA)به تجزیه تحلیل پرداخیم. نتایج حاکی از تایید وجود اختالف معنادار بین ابعاد از نظر صنایع مورد بررسی میباشد.


واژگان کلیدی:کارت ارزیابی متوازن،منظر مالی،منظر مشتری،منظر رشد،منظر فرآیند داخلی

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها