حفظ سرمايه هاي هوشمندي سازمان از طريق نظام پيشنهادها

حفظ سرمايه هاي هوشمندي سازمان از طريق نظام پيشنهادها

 

 

نویسندگان: بلدي حسين | رجايي سيدمصطفي
کلیدواژه ها: مديريت دانش | دانايي محور | سرمايه دانايي | ارزيابي عملکرد و کارنامه بهره وري | سرمايه هوشمندي | نظام پيشنهادها | سرمايه انساني

چکیده:

امروزه سرمايه هاي يک سازمان را به دو بخش تقسيم ميکنند 1- سرمايه هاي مشهود 2- سرمايه هاي نامشهودسرمايه هاي مشهود يک سازمان داراييهاي فيزيکي سازمان مانند تجهيزات املاک منابع و... ميباشند و سرمايه هاي نامشهود آن دسته از سرمايه هايي هستند که هرگز اندازه گيري نمي شوند ولي وجود دارند و اتفاقا با ارزشترين و مهمترين سرمايه هاي سازمان محسوب ميگردند و آنها چيزي نيستند بجز سرمايه هاي هوشمندي سازمان که همان منابع انساني سازمان هستند. ...

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها