کاهش ضايعات، راهکاري براي کنترل بهاي تمام شده مطالعه موردي شرکت صنعت چوب شمال

کاهش ضايعات، راهکاري براي کنترل بهاي تمام شده مطالعه موردي شرکت صنعت چوب شمال

 

 

نویسندگان: کبيري احسان | طباطبايي سيدجواد | فرجي فرشيد | وزيري وحيد
کلیدواژه ها: قيمت تمام شده | کنترل کيفيت | صنايع چوب | مواد اوليه

چکیده:

ضايعات به عنوان يکي از عوامل اصلي موثر در کنترل بهاي تمام شده محصول مي باشد. در اين پژوهش بهاي تمام شده از طريق کنترل ضايعات فرايند توليد ارزيابي شد. بخش عمده اي از پژوهش در قالب چند مولفه جهت شناخت, تقسيم بندي و طبقه بندي مراکز و ايستگاه هاي ايجاد ضايعات, شناسايي و نتايج حاصل از بررسي ها با ارائه راهکارهاي کاربردي جهت کنترل ضايعات پيگيري شد. ...

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها