نظام ارزيابي عملکرد پايدار مبتني بر مدل اسکور (مورد مطالعه: شرکت سيمان سپاهان)

نظام ارزيابي عملکرد پايدار مبتني بر مدل اسکور (مورد مطالعه: شرکت سيمان سپاهان)

 

 

نویسندگان: فوکردي اميرعلي | راضي خانقاه زينب
کلیدواژه ها: زنجيره تامين سيمان | مدل سازي تفسيري ساختاري | مدل مرجع عملياتي زنجيره تامين | نظام ارزيابي عملکرد پايدار

چکیده:

هدف: اين پژوهش دو هدف اصلي را دنبال مي کند: 1. طراحي نظام يکپارچه ارزيابي عملکرد پايدار با تاکيد بر فرايندهاي محوري زنجيره تامين سيمان؛ 2. شناسايي جايگاه و نقش معيار هاي اين نظام در تعامل با يکديگر. روش: تحقق هدف هاي پژوهش, طي دو مرحله در شرکت سيمان سپاهان دنبال مي شود. در مرحله نخست, از رويکرد فرايند محور مدل اسکور براي طراحي چارچوب يکپارچه ارزيابي عملکرد پايدار زنجيره تامين سيمان و در مرحله دوم از مدل سازي تفسيري ساختاري و ميک مک براي تحليل جايگاه و نقش معيار هاي عملکرد پايدار در فرايندهاي اين زنجيره استفاده مي شود. يافته ها: در مجموع, 16 معيار محيط زيستي, 10 معيار اقتصادي و 4 معيار اجتماعي شناسايي شد. سهم فرايندهاي اجرايي منبع يابي, ساخت, تحويل و بازگشت زنجيره تامين سيمان از اين معيار ها, به ترتيب, 11, 15, 7 و 6 معيار بود. در هر فرايند, معيار هاي کليدي و اثرگذاري که در ارتقاي پايداري فرايندها نقش ريشه اي دارند, مشخص شد. نتيجه گيري: همه فرايندهاي زنجيره تامين شرکت سيمان سپاهان, در بهبود جنبه هاي مختلف پايداري (جامعه, محيط زيست, اقتصاد) نقش مشابهي ندارند. شناسايي معيار هاي کليدي و اثرگذار هر فرايند, ديدگاه مناسبي درباره تدارک پروژه هاي بهبود پايداري در اختيار مديران و سياست گذاران اين شرکت قرار مي دهد. با وجود حضور معيار هاي اقتصادي در هر چهار فرايند اجرايي زنجيره تامين سيمان, قدرت اثرگذاري و اثرپذيري اين معيار ها در تمام فرايندها به يک ميزان نيست. از اين رو, ترجيح تصميم گيرندگان در خصوص اولويت بندي پروژه هاي بهبود پايداري شرکت سيمان سپاهان متفاوت است.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها