ارائه مدل ارزيابي عملکرد شرکت هاي دولتي، با استفاده از ابزارهاي نوين مديريت هزينه و بودجه بندي با تاکيد بر رويکرد اقتضايي

ارائه مدل ارزيابي عملکرد شرکت هاي دولتي، با استفاده از ابزارهاي نوين مديريت هزينه و بودجه بندي با تاکيد بر رويکرد اقتضايي

 

 

نویسندگان: يعقوبيان شيرمحمد | جمشيدي نويد بابک | قنبري مهرداد
کلیدواژه ها: مديريت هزينه | رويکرد اقتضايي | بودجه بندي | شرکت هاي دولتي | عملکرد سازماني

چکیده:

هدف: هدف اين پژوهش بررسي تاثير ابزارهاي مديريت هزينه و بودجه بندي بر عملکرد سازماني با تاکيد بر رويکرد اقتضايي بوده است. طراحي/ روش شناسي/ رويکرد: با استفاده از فاکتورهاي اقتضايي درون سازماني و برون سازماني, ابزارهاي مديريت هزينه و بودجه بندي, به ارزيابي عملکرد, پرداخته شده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش, پرسش نامه استاندارد با طيف ليکرت بوده است. جامعه آماري اين پژوهش را مديران شرکت هاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 تشکيل داده است؛ که 360 پرسش نامه, براي تحليل گردآوري شد. روابط بين متغيرها, با استفاده از نرم افزار اسمارت پي ال اس مورد آزمون قرار گرفت. يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد که فاکتورهاي اقتضايي درون سازماني و برون سازماني, ابزارهاي مديريت هزينه و بودجه بندي, بر ارزيابي عملکرد سازماني تاثير معناداري دارند. فاکتورهاي اقتضايي بيروني, نسبت به فاکتورهاي اقتضايي دروني, بر مديريت هزينه و بودجه بندي, تاثير بيشتري داشته است. همچنين, تاثير فاکتورهاي اقتضايي بيروني, با درنظرگرفتن نقش ميانجي مديريت هزينه و بودجه بندي, بر عملکرد شرکت هاي دولتي, نسبت به فاکتورهاي اقتضايي دروني, بيشتر بوده است. محدوديت ها و پيامدها: با توجه به اينکه پرسش نامه اين پژوهش يک پرسش نامه استاندارد مي باشد, بنابراين هيچ گونه محدوديتي در حين کار که تاثيري بر نتايج تحقيق گذاشته باشد مشاهده نشد. پيامدهاي عملي: 1. پيامد پژوهش نشان مي دهد که مديران دولتي در تصميم گيري هايشان به فاکتورهاي اقتضايي درون سازماني بيشتر توجه مي کنند. 2. پيامد پژوهش نشان مي دهد مديران دولتي با استفاده از ابزارهاي نوين مديريت هزينه و بودجه بندي مي توانند عملکرد شرکت را ارتقاء دهند. ابتکار يا ارزش مقاله: استفاده از ابزارهاي نوين حسابداري مديريت جهت ارزيابي عملکرد مديران شرکت هاي دولتي.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها