ارايه يک مدل رياضي براي انتخاب تامين کننده در زنجيره تامين براساس محاسبه کارايي سود

ارايه يک مدل رياضي براي انتخاب تامين کننده در زنجيره تامين براساس محاسبه کارايي سود

 

 

نویسندگان: حسين زاده لطفي فرهاد | رستمي مال خليفه محسن | صالح هيلدا | شفيعي مرتضي
کلیدواژه ها: زنجيره تامين | کارايي سود | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها | انتخاب تامين کننده

چکیده:

يکي از مسايل مهم در تصميم گيري هاي مديران انتخاب تامين کننده و ارزيابي زنجيره هاي تامين مي باشد. بنابراين تاکنون مطالعات متعددي در زمينه انتخاب تامين کننده و ارزيابي آنها به وسيله تحليل پوششي داده ها انجام شده است. ولي در مطالعاتي که تاکنون انجام گرفته است بر انتخاب تامين کننده ها و ارزيابي آنها تمرکز شده است. و روشي براي تعيين تعداد تامين کننده ها, , و نوع انها به صورت هم زمان در يک زنجيره تامين ارايه نشده است. بنابراين در اين مقاله در ابتدا مفهوم کارايي سود براي زنجيره هاي تامين را بيان مي کنيم و با استفاده از مدل پيشنهادي در اين مقاله به طور همزمان تعداد و نوع تامين کننده ها در يک زنجيره تامين مشخص مي گردد. در نهايت 10 زنجيره تامين در صنايع غذايي مورد بررسي قرار گرفت و کارايي سود هريک از آنها با استفاده از مدل پيشنهادي در اين مقاله مورد محاسبه قرار گرفت و سپس تعداد و نوع تامين کننده ها در هر زنجيره تعيين شد.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها