ارزيابي عملکرد صنايع فولادي با ترکيب اطلاعات تفکيکي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و اطلاعات تجميعي تحليل پوششي داده هاي شبکه اي

ارزيابي عملکرد صنايع فولادي با ترکيب اطلاعات تفکيکي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و اطلاعات تجميعي تحليل پوششي داده هاي شبکه اي

 

 

نویسندگان: رنجبر محمدحسين | رضازاده تکيه طاهره | شفيعي مرتضي | احمدي فائق
کلیدواژه ها: صنعت فولاد | تحليل پوششي داده ها | کارايي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

صنعت فولاد يکي از مهمترين صنايع کشور و رشد آن بيانگر توسعه بخشي از اقتصاد است و با توجه به حجم توليد محصولات و هزينه هاي بالاي فعاليت هاي آن, طراحي استراتژي هاي مناسب براي افزايش عملکرد و کاهش هزينه ها ضروري است. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف ارايه الگوي ارزيابي عملکرد در صنايع فولاد با ترکيب مدل هاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و تحليل پوشش داده هاي شبکه اي انجام شده است. بدين منظور اطلاعات مالي و غير مالي تعدادي از واحدهاي زيرمجموعه شرکت فولاد هرمزگان مورد بررسي قرار گرفت و پس از شناخت مراکز فعاليت عمده و تلفيق منطقي فعاليت ها, ابتدا هزينه يابي به روش ABC انجام و سپس با مشخص شدن منابع مصرفي و موضوعات هزينه ها, از آن ها به عنوان شاخص هاي ورودي مدل NDEA به منظور ارزيابي عملکرد استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) دقت بيشتري را نسبت به هزينه يابي سنتي دارد و خروجي هاي اين مدل را مي توان بعنوان وروديهاي مدل تحليل پوششي داده هاي شبکه اي و به منظور ارزيابي عملکرد واحدها مورد استفاده قرار داد. همچنين بکارگيري دو مدل مذکور, اطلاعات مناسبي را به منظور برنامه ريزي در کاهش هزينه ها و افزايش کارايي فراهم مي نمايد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها