ارزيابي عملکرد بازرسين جوش با استفاده از تحليل پوششي داده ها با رويکرد Achieve

ارزيابي عملکرد بازرسين جوش با استفاده از تحليل پوششی داده ها با رويکرد Achieve

 

 

نویسندگان: ادب آوازه عبدالوهاب | ادب آوازه نازيلا | شيرويه زاد هادي
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | مدل CCR ورودي محور | ارزيابي عملکرد | مدل Achieve

چکیده:

امروزه مديران براي نيل به اهداف سازماني به دنبال استقرار نظام هايي هستند که موجب ارتقا و بهينه سازي بهره وري گردد. يکي از اين نظام ها, سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان است. ارزيابي عملکرد يکي از مباحث ويژه مديريت منابع انساني است که با ساز و کارهاي مشخص بين عملکرد فردي و سازماني, هم افزايي ايجاد مي کند. هدف اين پژوهش, شناسايي و تبيين شاخص هاي اندازه گيري کارايي بازرسين جوش و محاسبه کارايي نسبي آنها با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها مي باشد. نتايج حاصل مي تواند براي بررسي نقاط ضعف و قوت عملکرد بازرسين جوش, موثر واقع شود. در اين پژوهش ابتدا شاخص هاي ارزيابي عملکرد بازرسين جوش مشخص گرديده و سپس به تعيين کارايي30 نفر از بازرسين جوش, با مدل CCR ورودي محور پرداخته است. شاخص هاي ورودي شامل هفت عامل مدل Achieve هرسي و گلد اسميت و نيز تعداد پروژه هاي بازرسي شده توسط بازرس و شاخص خروجي عملکرد بازرسين فني است که طبق پرسشنامه استاندارد تعيين مي شود. بازرسين کارا و ناکارا توسط نرم افزار EMS تعيين شده و با تحليل شاخص هاي ورودي بر عملکرد در نرم افزار SPSS به اين نتيجه مي رسيم که افزايش انگيزه, وضوح , ارزيابي و حمايت منجر به افزايش عملکرد بازرسين جوش مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها