بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد و رضايت شغلي کارکنان در سازمان هاي دولتي

بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد و رضايت شغلي کارکنان در سازمان هاي دولتي

 

 

نویسندگان: بيک پور الميرا
کلیدواژه ها: مديريت بازرگاني کسب و کار | ارزشيابي عملکرد کارکنان | رهبري تحول گرا | سرمايه فکري | مديريت عملکرد سازمان

چکیده:

با توجه به تحليل سيستم هاي ارزشيابي عملکرد کارکنان و نقش رهبري در سازمان و سرمايه فکري در ايجاد موقعيت هاي مزيت رقابتي در سازمانها وتجزيه و تحليل و بهبود عملکرد کارکنان اين تحقيق در صدد پاسخ به اين سوال اساسي است که آيا بين مديريت عملکرد سازمان ها و تجزيه و تحليل سيستم هاي ارزشيابي عملکرد رابطه مستقيم وجود دارد؟ در جامعه آماري که مورد مطالعه در اين تحقيق مديران و کارکنان سازمان دولتي بانک مرکزي مي باشند که تعداد آنها 1358 نفر مي باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماري 200 نفر تعيين شده است که بصورت تصادفي ساده انتخاب خواهند شد و به اين تعداد پرسشنامه توزيع مي شود. در اين پژوهش از روش دو مرحله اي معادلات ساختاري براي تحليل داده ها استفاده شده است. در اين پژوهش در گام اول از تحليل عاملي تاييدي و در گام دوم از تحليل مسير براي تحليل روابط بين سازه ها بهره برده شده است, مقدار ضريب تعيين چندگانه (R2) برابر 0.907 شده است. اين ضريب توانايي پيش بيني متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل را بررسي مي کند. بر اين اساس متغيرهاي رهبري تحول گرا و سرمايه فکري توانسته اند 90 درصد از تغييرات عملکرد سازمان را پيش بيني کنند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها