تاثير مالکيت نهادي بر شاخص هاي ارزيابي عملکرد مبتني بر اجزاي سود باقيمانده و بازار

تاثير مالکيت نهادي بر شاخص هاي ارزيابي عملکرد مبتني بر اجزاي سود باقيمانده و بازار

 

 

نویسندگان: صالحي اله کرم
کلیدواژه ها: سود قبل از بهره و ماليات | ارزش افزوده بازار | نسبت کيوتوبين | مالکيت نهادي | سود عملياتي بعد از ماليات | ارزيابي عملکرد

چکیده:

هدف اين پژوهش بررسي تاثير مالکيت نهادي بر شاخص هاي ارزيابي عملکرد مبتني بر اجزاي سود باقيمانده و بازار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بدين منظور, نمونه اي مشتمل بر 145 شرکت طي سال هاي 1389 الي 1395 به روش نمونه گيرى حذف سيستماتيک انتخاب گرديد. روش تحقيق کتابخانه اي و همبستگي مي باشد. در اين پژوهش, براي اندازه گيري عملکرد مبتني بر اجزاي سود باقيمانده از شاخص هاي سود قبل از بهره و ماليات و سود عملياتي پس از ماليات و عملکرد مبتني بازار از دو شاخص ارزش افزوده بازار و نسبت کيوتوبين استفاده شده است. تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها به کمک رگرسيون روش حداقل مربعات تعميم يافته (EGLS) با رويکرد داده هاي تابلويي انجام شده اند. نتايج نشان مي دهد که رابطه مثبت و معني داري بين مالکيت نهادي و شاخص هاي ارزيابي عملکرد مبتني بر اجزاي سود باقيمانده (سود قبل از بهره و ماليات و سود عملياتي بعد از ماليات) و شاخص هاي بازار (ارزش افزوده بازار و نسبت کيوتوبين) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد که اين نتايج با فرضيه نظارت کارآمد و فرضيه همگرايي منافع مطابقت دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها