شاخص هاي کليدي عملکرد (KPI)

شاخص هاي کليدي عملکرد (KPI)

 

 

نویسندگان: ميرنژاد الناز | فاضلي فر سعيد | اشرفي بشرا | سرحدي عليرضا
کلیدواژه ها: سنجش عملکرد | مديريت عملکرد | شاخص هاي کليدي عملکرد | سازمان

چکیده:

از سازمان يافته ترين ابزارهاي مديريت عملکرد, سيستم شاخص هاي کليدي عملکرد است. شاخص هاي کليدي عملکرد امکان جمع آوري دانش و بررسي بهترين راه براي دست يابي به اهداف سازمان را فراهم مي کند. از طريق اين شاخص ها مي توان عملکرد فعلي سازمان را با آنچه که برنامه ريزي شده, مقايسه و بررسي نمود و بازخوردهاي لازم به منظور بهبودهاي آتي را ارائه کرد. شاخص هاي کليدي عملکرد به عنوان اصلي ترين مؤلفه در سنجش عملکرد سازمان مطرح هستند. شاخص کليدي عملکرد به مديران کمک مي کند با توجه به مسئوليت و اختيارات خود از اين ابزار به عنوان اهرمي براي بهبود عملکرد سازمان استفاده کنند. با توجه به يافته هاي پژوهش مشخص شد, شاخص هاي کليدي عملکرد مقادير قابل اندازه گيري هستند که ميزان پيشرفت در انجام فعاليت هاي تاثيرگذار در موفقيت سازمان را نمايش مي دهند. همچنين مشخص شد, تعداد سازمان هايي که شاخص هاي کليدي عملکرد خود را به دقت شناخته و تحت نظارت خود قرار داده اند بسيار محدود است, به نظر مي رسد از دلايل اصلي آن نداشتن توجه کافي سازمان ها, مديران و. . . به بررسي تعيين شاخص هاي کليدي عملکرد و اهميت و جايگاه آن در مديريت عملکرد سازمان باشد. بنابراين با توجه به اهميت روزافزون شاخص هاي کليدي عملکرد در سازمان ها, در سازمان ها به مديران توصيه مي شود از چارچوب شاخص هاي کليدي عملکرد آگاه باشند تا با استفاده از آن فرصت بهبود عملکرد سازمان ها را داشته باشند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها