مروري بر ارزيابي عملکرد و مدل هاي آن با تکيه بر سازمان ها و صنايع

مروري بر ارزيابي عملکرد و مدل هاي آن با تکيه بر سازمان ها و صنايع

 

 

نویسندگان: هاشمي سيدحسين | سوري رضا
کلیدواژه ها: منابع انساني | نيروي انساني | سازمان | ارزيابي عملکرد | توسعه سازمان

چکیده:

ارزيابي عملکرد يکي از وظايف مهم مديريت منابع انساني است. واکاوي رفتار کارمند و بررسي عملکرد کاري و رفتاري او توسط مديران منابع انساني بواسطه مديريت عملکرد مي تواند منافع بالقوه بسياري فراهم کند. ارزيابي عملکرد فرايندي است که در آن عملکرد کارکنان را براي رساندن سازمان به اهدافش مورد سنجش قرار مي دهد. مؤسسات, سازمان ها و صنايع ملزم به پاسخگويي به مشتريان, ارباب رجوع و ذينفعان هستند تا شرکتي که هدفش سودآوري و رضايت مشتري است استفاده از فرايند مديريت عملکرد به مديران و کارمندان کمک ميکند تا بر اهداف سازمان متمرکز شوند. بنابراين, ارزيابي عملکرد, يک فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود. کيفيت و اثربخشي مديريت و عملکرد آن عامل تعيين کننده و حياتي تحقق برنامه هاي توسعه و رفاه جامعه است. درصورتي که ارزيابي عملکرد با ديدگاه فرايندي و به طور صحيح و مستمر انجام شود, در سازمان ها و صنايع موجب ارتقا و پاسخگويي سازمان, مديران, افراد و. . . خواهد شد. همچنين ارزيابي عملکرد موجب رضايت مشتري, ايجاد قابليت هاي جديد و ارتقاي مديريت منابع, پايداري مجموعه, کمک به توسعه ملي و ارتقاي سطح جهاني شرکت ها و مؤسسات مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها