شناسايي و اولويت بندي شاخصهاي ارزيابي عملکرد موسسات آموزشي غيرانتفاعي با رويکرد ترکيبي BSC و ANP و DIMATEL

شناسايي و اولويت بندي شاخصهاي ارزيابي عملکرد موسسات آموزشي غيرانتفاعي با رويکرد ترکيبي BSC و ANP و DIMATEL

 

 

نویسندگان: سليماني ليلا | صفري سعيد
کلیدواژه ها: موسسات آموزشي غيرانتفاعي | شاخص هاي ارزيابي عملکرد | رويکرد امتيازي متوازن

چکیده:

با توجه به نقش مهم موسسات آموزشي در تربيت نيروي انساني مناسب براي جامعه, اين تحقيق با هدف شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد موسسات آموزشي غيرانتفاعي (آموزش و پروش) با رويکرد امتيازي متوازن انجام شده است که پس از بررسي مباني نظري تحقيق و پژوهش هاي صورت گرفته, 11 معيار و 63 شاخص ارزيابي عملکرد شناسايي شد و در قالب پرسشنامه با نظر خبرگان 27 شاخص با بيشترين امتياز غربال و در قالب 11 معيار و 27 شاخص در چارچوب رويکرد امتيازي متوازن جانمايي شد. روابط علي و معلولي ميان شاخص ها با استفاده روش ديمتل تعيين و با تکنيک فرآيند تحليل شبکه اي, وزن و اهميت شاخص ها مشخص شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که در رويکرد امتيازي متوازن, معيارهاي فرآيندهاي داخلي و مالي (اولويت اول و دوم) درجه اهميت به مراتب بيشتري نسبت به دو معيار ديگر يعني يادگيري و رشد و مشتري (اولويت سوم و چهارم) را به خود اختصاص داده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها