بررسي توازن در شاخص هاي عملکردي مديريت و برنامه ريزي شهري با استفاده از روش ارزيابي کارت امتيازي متوازن BSC

بررسي توازن در شاخص هاي عملکردي مديريت و برنامه ريزي شهري با استفاده از روش ارزيابي کارت امتيازي متوازن BSC

 

 

نویسندگان: رحماني مهدي
کلیدواژه ها: مديريت شهري | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد

چکیده:

سازمان هاي موفق سازمان هايي هستند که در همه زمينه هاي عملکردي به نتايج مطلوب و تعيين شده دست يابند. هدف مديريت و برنامه ريزي شهري, رشد متوازن شاخص هاي عملکردي مي باشد. ...

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها