شناسايي عوامل اثرگذار بر تصويب بودجه در سازمان هاي دفاعي

شناسايي عوامل اثرگذار بر تصويب بودجه در سازمان هاي دفاعي

 

 

نویسندگان: فقاني عمار | مرتضي نيا حميد | فقاني عمار | سلگي محمد
کلیدواژه ها: سازمان نظامي | بودجه ريزي | تصويب بودجه | اعتبارات مصوب

چکیده:

حفظ توان نظامي و ارتقاي کارآمدي آن يک امر ضروري در نظام اسلامي است که مستلزم تأمين منابع و امکانات لازم و مديريت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمي دراين راستا ايفا مي کند. براين اساس, هدف پژوهش حاضر, شناسايي و اولويت بندي مهم ترين عوامل اثرگذار بر تصويب بودجه در يک سازمان نظامي است. اين پژوهش از نظر نتيجه کاربردي؛ از نظر روش گردآوري, پيمايشي (دلفي) و از نظر نوع داده, ترکيبي و از نظر بازه زماني, مقطعي بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوري داده ها بهره برداري شده است. جامعه آماري پژوهش نيز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآيند بودجه ريزي و 2. مديران و کارشناسان ستاد کل نيروهاي مسلح و 3. مديران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور مي باشد. براساس مدل تحقيق, عوامل مؤثر بر تصويب بودجه در دو دسته عوامل محيطي (برون سازماني) و عوامل درون سازماني شناسايي شده است. در حيطه عوامل غيرمحيطي: ارزش هاي مشترک, راهبرد, ساختار, سيستم, نيروي انساني, شيوه و سبک و مهارت ها و در حيطه عوامل محيطي: عوامل سياسي, عوامل اقتصادي, عوامل اجتماعي و عوامل فناورانه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشانگر آن است که عوامل درون سازماني داراي اولويت بيشتري نسبت به عوامل محيطي (برون سازماني) بر بودجه مصوب يک سازمان نظامي مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها