بررسي ارتباط بين روش هاي بودجه ريزي و روش هاي حسابرسي در بخش عمومي(مورد مطالعه استان سيستان و بلوچستان)

بررسي ارتباط بين روش هاي بودجه ريزي و روش هاي حسابرسي در بخش عمومي(مورد مطالعه استان سيستان و بلوچستان)

 

 

نویسندگان: پيفه احمد | شيردلي فرشته | دهقان زاده حامد | دهقان زاده حامد
کلیدواژه ها: حسابرسي جامع | بودجه عملياتي | بودجه متداول | بودجه برنامه اي | حسابرسي مالي و رعايت

چکیده:

بودجه بندي دولتي در سير تحول تاريخي خود متناسب با نقش دولت ها در اداره امور جامعه, شيوه هاي گوناگوني را تجربه کرده است و متناسب با تغيير نقش دولت ها در امور اجتماعي و اقتصادي جامعه, ارتقا يافته و تکميل تر شده است. براي دستيابي به نظام مطلوب مالي و گزارشگري, نظام بودجه بندي بايد مورد بررسي قرار گيرد تا متناسب با آن حسابرسي مؤثر و کارآمد صورت گيرد. بديهي است اجراي يک سيستم بودجه بندي مناسب به صورت کارا و اثربخش مستلزم وجود يک سيستم نظارت و حسابرسي متناسب با آن است, لذا ضروري است هنگام تغيير روش هاي بودجه بندي, حسابرسي و نظارت بر آن نيز متحول شود. هدف از پژوهش حاضر, بررسي رابطه ي بين به کارگيري روش هاي بودجه بندي و روش هاي حسابرسي در بخش عمومي است. جامعه آماري پژوهش را کارشناسان امور مالي و بودجه شرکت هاي دولتي استان سيستان و بلوچستان تشکيل مي دهند. داده هاي مورد نياز از طريق پرسش نامه جمع آوري و به وسيله ي نرم افزار SPSS پردازش شده است که نتايج حاصل, حاکي از رابطه معنادار بين به کارگيري روش هاي بودجه بندي و روش هاي حسابرسي در بخش عمومي است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها