تبيين الگوي مناسب کاربردي جهت ارزيابي عملکرد و ارتقاء کارايي شهرهاي جديد (مطالعه موردي: شهرهاي جديد هشتگرد، انديشه، پرديس، پرند)

تبيين الگوي مناسب کاربردي جهت ارزيابي عملکرد و ارتقاء کارايي شهرهاي جديد (مطالعه موردي: شهرهاي جديد هشتگرد، انديشه، پرديس، پرند)

 

 

نویسندگان: رجبي آزيتا | جهانشاهلو لعلا | حسين زاده لطفي فرهاد | مژگاني پروانه
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | شهرهاي جديد | ارتقاء کارايي | الگوي کاربردي

چکیده:

ايجاد شهرهاي جديد با توجه به اهداف ايجاد و عملکردهاي خاصي که داشته اند, گاه تبديل به يک قطب جمعيتي شده و گاه آن قدر ضعيف عمل کرده اند که انسان تمايلي به زندگي در آن ها ندارد. هدف از پژوهش حاضر تبيين الگوي مناسب کاربردي جهت ارزيابي عملکرد و ارتقاء کارايي شهرهاي جديد هشتگرد, انديشه, پرديس, پرند مي باشد. تحقيق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) يک تحقيق کاربردي است. از نظر روش انجام دادن تحقيق به طور کلي, اين تحقيق يک تحقيق توصيفي-تحليلي است. روش شناسي: جامعه آماري مورد پژوهش شامل کليه ساکنين شهرهاي پرديس, پرند, انديشه و هشتگرد مي باشند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 383 نفر براي هر 4 شهر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 17 شاخصه(حمل و نقل, مخابرات, آب, فاضلاب, برق, مسکن, اجتماعي, تجهيزات عمومي شهر, آموزشي, اقتصادي, مديريتي, رودخانه و مسيل, فضاي سبز, بهداشت و درمان, مديريت پسماند, انرژي و تأسيسات گاز) است. براي بررسي روايي پرسشنامه از نظر 5 نفر از متخصصين حوزه برنامه ريزي شهري استفاده شده و روايي آن چندين بار مورد بررسي قرار گرفت و همچنين از روايي سازه اي بر اساس تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است. براي بررسي پايايي نيز از آلفاي کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن 83/0 و در وضعيت مطلوبي است. در قسمت تحليل داده ها به کمک نرم افزارهاي spss22 و Amos به بررسي سؤالات تحقيق با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري پرداخته شد. يافته ها: نتايج بيانگر آن است که عملکرد شهرهاي مختلف در زمينه ها و خدمات مختلف به گونه اي بوده است که شهر هشتگرد در رتبه نخست, انديشه در رتبه دوم, پرديس در رتبه سوم و پرند در رتبه آخر قرار دارد بر اين اساس عملکرد شهرهاي پيراموني شهر تهران هيچ کدام بالاتر از 65/0 نبوده است و دو شهر پرند و پرديس حتي زير 50/0 بوده اند که اين نشان از ضعف در اين زمينه مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها