محاسبه بهاي تمام شده چرخه مراقبت از هر بيمار تحت جراحي تانسيلکتومي با استفاده از روش بهايابي بر مبناي فعاليت زمان گرا

محاسبه بهاي تمام شده چرخه مراقبت از هر بيمار تحت جراحي تانسيلکتومي با استفاده از روش بهايابي بر مبناي فعاليت زمان گرا

 

 

نویسندگان: حاجي قاسمي محمدرضا | زند وحيد | زند وحيد | اژدري مهديه
کلیدواژه ها: روش بهايابي بر مبناي فعاليت زمان گرا | تانسيلکتومي | بهاي چرخه مراقبت

چکیده:

مقدمه: افزايش شيوع جراحي تانسيلکتومي (Tonsillectomy) و هزينه هاي بالاي آن, لزوم استفاده از روشي که بتواند با محاسبه بهاي تمام شده دقيق تر خدمات, منجر به کاهش هزينه ها شود, بيش از پيش ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر محاسبه بهاي تمام شده چرخه مراقبت از هر بيمار تحت جراحي تانسيلکتومي با استفاده از روش بهايابي بر مبناي فعاليت زمان گرا مي باشد. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصيفي مي باشد. جامعه آماري را کليه بيماران جراحي تانسيلکتومي مراجعه کننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1396 تشکيل دادند که جمعيت کل آن ها 206 تن برآورد شد. براي جمع آوري داده ها از اطلاعات جمعيت شناختي (شامل سن, جنسيت), اطلاعات درماني (شامل نوع بيمه, مدت اقامت بيمار, عوارض بيماري, تعداد ترخيص و تعداد فوت), اطلاعات عملياتي (شامل انواع خدمات کلينيکي و پاراکلينيکي و تعداد آن ها) از سيستم فناوري اطلاعاتي بيمارستان و نيز مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با کادر درمان و اطلاعات مالي از تراز مالي بيمارستان استفاده شد. براي تحليل داده ها از نرم افزار اکسل نسخه 2017 استفاده گرديد. يافته ها: بهاي تمام شده چرخه مراقبت معادل 599/922/2 ريال بود که از اين مبلغ 95/23 درصد به مرحله قبل از جراحي, 28/45 درصد به مرحله حين جراحي و 77/30 درصد به مرحله بعد از جراحي اختصاص يافت. عوامل بها شامل حقوق و دستمزد کارکنان (60/36 درصد), لوازم مصرفي پزشکي (11/33 درصد), دارو (96/25 درصد), تجهيزات (13/3 درصد) و هزينه هاي غيرمستقيم (20/1 درصد) بود. زمان چرخه مراقبت هر بيمار 410 دقيقه و زمان انتظار بين فعاليت ها 60 دقيقه تخمين زده شد. نتيجه گيري: استفاده از روش بهايابي بر مبناي فعاليت زمان گرا منجر به محاسبه هر چه دقيق تر بهاي تمام شده چرخه مراقبت از هر بيمار تحت جراحي تانسيلکتومي شد. پيشنهاد مي شود سياست گذاران و مديران بيمارستان از اين اطلاعات براي شناخت هر چه بيشتر اجزاي بهاي تمام شده چرخه مراقبت از بيماران تحت جراحي تانسيلکتومي به منظور کاهش هزينه ها و زمان درمان بيماران استفاده نمايند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها